Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego

Pobierz

W oparciu o aktSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.. Nauczyciel kontraktowy.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2018 r. do 18 czerwca 2019 r. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2017r., trwać on będzie 2 lata i 9 miesięcy.Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Efekty działań: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż..

Kontrakt pomiędzy nauczycielem a opiekunem stażu ...

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2 lata 9 miesięcy Ocena pracy i egzamin rozpoczęcie stażu 1 .09.2018r.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. - 31.05.2011r.Kurs online "Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego" .. Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.. Angelika Skrzypek.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. poz. 393) z późniejszymi zmianami CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - mgr Sylwia .Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Częstochowawymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Siemianowice Śląskie.. Po zakończeniu procedury awansowej, dokumenty te należy prawidłowo zarchiwizować.. w oparciu o plan rozwoju .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie.. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Z dniem xxx.. § 6 ust .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.8.

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Wyjątkowo po przepracowaniu 2 lat 2 lata 9 m. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. Zamierzam nadal podnosić swoje .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .W czasie trwania stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, szkoła wytwarza oraz gromadzi dokumentację.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.W myśl art. 53a.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Ocena pracy i egzamin 3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat ) Nauczy ciel stażyst a zakończenie stażu przed 1Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt