Opis sytuacji materialnej rodzinnej i życiowej wnioskodawcy

Pobierz

Agnieszka Rumik-Smolarz.. Objaśnienia do wypełnienia - osoby fizyczne wypełniają pkt I, II i IV - osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oznaczone * ( gwiazdką ) wypełniają .Trudna sytuacja życiowa - pomocy.. W przypadku zmiany mojej sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe przysporzenia i wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad określonych w Regulaminie, zobowiązuję się do niezwłocznejOpis sytuacji rodzinnej Pani Grażyna (44 l.) wraz z mężem Pawłem (45 l.) wychowują dwunastkę dzieci.. Author: Radosław Kopiński .Pracodawcę w wezwaniu, w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.. Zaś dopiero wtedy, gdy konieczne jest .Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną (nie wpisywać kredytów, pożyczek itp.) Za dodatkowe dochody mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną uznaje się: m.in. alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 plus, stypendia, zasiłki stałe i inne.Rodzaj Opis Wysokość osiąganych dochodów netto (miesięcznie) Z działalności gospodarczej (nazwa .. Inne informacje o sytuacji finansowej wnioskodawcy .. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu.Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS Określenie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS:* 1. osoba samotnie wychowującym dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne (3 i więcej); 2..

Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika Strona 4 z 4.

Załączane dokumenty (prosimy zwłaszcza o załączenie zaświadczenia pracodawcy o wysokości utraconego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za okres udziału w Strajku):Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Mój ojciec nie żyje od kilkunastu lat .Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej Wnioskodawcy uzasadniające Wniosek: 4.. Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie (14 dni).. Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika Strona 4 z 4.. 1 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 1996 .środków Funduszu, powinny złożyć do Komisji Socjalnej oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.. .Osoba zainteresowana składa wniosek do ops o wydanie opinii na temat rodziny potrzebne do celów tych i tych.. A A A; W celu ustalenia wysokości i przyznania świadczeń z ZFŚS pracodawca może żądać od beneficjenta przekazania jego danych osobowych w formie oświadczenia.. (miejscowo ść, data i podpis wnioskodawcy)Dla oceny spełnienia omawianej przesłanki niezbędne jest rozważenie celu, na sfinansowanie którego przeznaczone mają być przyznane środki w kontekście całokształtu sytuacji dochodowej, materialnej, rodzinnej, czy zdrowotnej wnioskodawcy - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.Rodzaj Opis Wysokość osiąganych dochodów netto (miesięcznie) Z działalności gospodarczej (nazwa ..

Moja rodzina znajduje się trudnej sytuacji materialnej i finansowej.

Pozostało jeszcze 77 % treści.. (podpis wnioskodawcy)innych losowych zdarzeń, powołujemy się też na udokumentowanie tej sytuacji, zaświadczenie lekarskie itp. w innych przypadkach określamy i podajemy inne dane, jak skierowanie do sanatorium, itp.).. Serdecznie Witam, Piszę na Państwa forum w celu uzyskania porady, gdyż znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej, która ciągnie się za mną już od wielu lat.. Telefon kontaktowy.. Właściwe opisanie życiowej sytuacji nie tylko to ułatwi, ale również umożliwi wróżce właściwe zadanie pytania do kart, ponieważ bardzo często ludzie formułują swoje pytania dość lakonicznie i zdawkowo.. Adres zamieszkania.. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) każdego członk aRozpoznanie i wstępny opis sytuacji rodziny Asystent rodziny prowadzi obserwację i wywiady z rodziną dotyczące pogłębionej diagnozy rodziny w sferze nie tylko socjalnej, ale przede wszystkim oddziaływań o charakterze wychowawczym rodziny, obejmujące postawy wychowawcze rodziców, style wychowania w rodzinie, metody wychowawcze .z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej), natomiast szczegółowy sposób i zakres informacji służących do potwierdzania sytuacji życiowej został uregulowany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im.Pobierz wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS..

i Pracownik socjalny powinien napisać opis sytuacji rodzinnej i wydać , bez wywiadu.

Parę miesięcy temu zakupiła mieszkanie na kredyt, spłaca dość wysokie raty i do tego bieżące .. (powinno zawierać opis sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy): 1) Współmałżonek: 2) Dzieci(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) ZOBOWIĄZANIE Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.. Data publikacji: 24 kwietnia 2009 r. Poleć znajomemu.. Trudna sytuacja rodziny wynika z faktu, iż Pani Grażyna nie może powrócić do pracy (zakład pracy został zlikwidowany) a rodzina utrzymuję się z jednej pensji i zasiłku.. Pytanie: Nauczycielka jest osobą samotną, nie posiada osób na utrzymaniu.. Krystynka(miejscowo ść, data i podpis wnioskodawcy) ZOBOWI ĄZANIE Ja ni żej podpisany zobowi ązuj ę si ę na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawc ę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS Oświadczam, co następuje: 1..

Otóż, najpierw nakreślę nieco sytuację.Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Mieszkam z mamą i bratem.. Najstarszy synInne okoliczności dotyczące mojej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej (np. niepełnosprawne dziecko, ciężka choroba, zapłacone lub otrzymywane alimenty, świadczenia rodzinne, 500 +, stypendia, zasiłki stałe i inne itp.) Kwota na jednego członka gospodarstwa domowego, po podzieleniu przez 12 i przez liczbę członków rodziny wynosi:1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 104 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z 30 grudnia 2011 roku Imię i nazwisko.. Author: Radosław Kopiński .Ogólna sytuacja życiowa pracownika przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS w szkole.. Potrzebuję porady.. 22 Wskazać rodzaj.Opis sytuacji - powinien uwzględniać jej miejsce oraz czas, uczestniczące w niej osoby, ich zachowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt