Najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa występują na

Pobierz

Odpowiedź: Najkorzystniejsze warunki przyrodnicze do prowadzenia działalności rolniczej występują na: Pobrzeżu Gdańskim ( Żuławy Wiślane, Okolice Gdańska) Nizinie Śląskiej ( Okolice Wrocławia) Wyżynie Małopolskiej ( Okolice Krakowa)Najkorzystniejsze warunki do prowadzenia działalności rolniczej występują na obszarze: a. Niziny Gangesu, doliny Eufratu i Tygrysu, wschodniej części Chin b. Niziny Gangesu, Niziny Chińskiej, Karakorum, Kara-Kum c. Niziny Gangesu, Wyspy Jawy, Wyżyny Irańskiej, Borneo d. Niziny Chińskiej, Niziny Turańskiej, Kotliny Kaszgarskiej, Kara-KumRozwój rolnictwa w Polsce jest zależny od dwóch grup czynników, przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.. Na S od Wrocławia rozciąga się kompleks czarnych ziem a na N kompleks gleb brunatnych na iłach i glinach.. Są tam tereny równinne, łagodny klimat oraz średnio urodzajne gleby.. *Nizina Śląska i przedgórze Sudeckie- bardzo korzystne warunki naturalne dla rolnictwa, przeważają tereny płaskie i nieznacznie nachylone.. Według przyjętych założeń, zróżnicowanie efektów klimatycznych dla rolnictwa w Polsce nie jest duże, bo wynosi tylko 15 pkt (poza górami gdzie wskaźnik osiąga wartości zbliżone do 0 pkt.. Na S od Wrocławia rozciąga się kompleks czarnych ziem a na N kompleks gleb brunatnych na iłach i glinach.. Na lepszych glebach uprawia się.Obszary o szczególnie dogodnych warunkach naturalnych dla rozwoju rolnictwa są w większości obszarami o najlepszych glebach, korzystnym ukształtowaniu powierzchni, znajdujące się pod wpływem klimatów morskich i przejściowych strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej.Przyczynia się do tego fakt, iż wiele bogactw mineralnych znajduje się na obszarach odludnych i trudno dostępnych..

).Najkorzystniejsze dla rolnictwa sąobszary równinnelub lekko faliste.

Na lepszych glebach uprawia się przecznicę i buraki cukrowe, a na gorszych ziemniaki, żyto i kukurydzę.Wysoka temperatura w połączeniu z dużym nasłonecznieniem stwarza korzystne warunki do rozwoju biomasy.. W wielu miejscach jest zbyt sucho, aby rolnictwo mogło się rozwijać bez sztucznego nawadniania, natomiast na terenach najlepiej nadających się pod rolnictwo istnieją często miasta i ośrodki przemysłowe.Do najważniejszych przyrodniczych uwarunkowań rolnictwa należą: warunki klimatyczne; warunki glebowe; warunki wodne; ukształtowanie powierzchniNajlepsze warunki do rozwoju rolnictwa występują na obszarach o klimacie równikowym wilgotnym.. Niekorzystne jest również zjawisko występowania pory deszczowej i suchej na obszarach przejściowych.Kostrowicki: Geografia rolnictwa świata.. Najkorzystniejsze warunki dla produkcji roślinnej występują w podregionie rybnicko - jastrzębskim - dobre gleby, długi okres wegetacji, możliwość uprawy Na terenie lekko pofałdowanym(np. na terenie starych wyżyn,nizin polodowcowych) woda możesamoczynnie się przemieszczać-rzadziej tworząsięrozległeobszary podmokłez wodą,długoutrzymującąsięna powierzchni (wiosną opóźniato prace).Na podstawie map w podręczniku, atlasie, oraz wcześniejszej wiedzy dotyczącej gleb Polski, warunków klimatycznych oraz ukształtowania pionowego Polski, uzupełnij poniższy tekst: Najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa występują w województwach:rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na który składa się między innymi: gleba, klimat i opady , wyróżnia się obszary o zdecydowanie odmiennych warunkach do produkcji rolniczej..

Obszary o najkorzystniejszych warunkach klimatycznych dla rozwoju rolnictwaheart.

i pogarszają się w kierunku północno wschodnim, gdzie wskaźnik agroklimatu osiąga wartości zbliżone do 85 pkt.. - Ukształtowanie powierzchni - najkorzystniejsze są tereny lekko faliste obszarów nizinnych, wyżynnych i kotlin śródgórskich.. Na terenie lekko pofałdowanym(np. na terenie starych wyżyn,nizin polodowcowych) woda może samoczynnie się przemieszczać - rzadziej tworzą się rozległe obszary podmokłe z wodą, długo utrzymującąsięna powierzchni (wiosnąopóźniato prace).. Niekorzystnymi czynnikami klimatycznymi dla rozwoju biomasy są opady i ich rozłożenie.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu)c) rolnictwo: Najkorzystniejsze tereny naturalne dla rozwoju rolnictwa występują na Pojezierzu Wielkopolskim.. Czynniki przyrodnicze, niezwykle ważne dla rozwoju produkcji rolnej to: klimat, ukształtowanie terenu, gleby, warunki hydrologiczne, nachylenie terenu.Dla rolnictwa najlepsze są czarnoziemy, mady, rędziny, gleby brunatne i czarne ziemie..

Jerzy Falkowski, Jerzy Kostrowicki: Geografia rolnictwa świata.

2.Najkorzystniejsze warunki przyrodnicze dla rolnictwa w Polsce występują na Nizinie Śląskiej, w pasie wyżyn, w Północnym Podkarpaciu oraz na terenach przyległych do Doliny Dolnej Wisły (z Żuławami Wiślanymi) i na znacznych obszarach Niziny Wielkopolskiej, Niziny Mazowieckiej i Niziny Szczecińskiej.Sposró wymienionych obszarów wybierz po dwa o korzystnych i niekorzystnych warunka rozwoju rolnictwa.Scharakteryzuj warunki rozwoju rolnictwa wystepujace na wybranych obszarach 2009-04-24 16:52:07 Wymień nazwy krain geograficznyej, która ma najlepsze w Polsce warunki do rozwoju rolnictwa .WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA: *Mało stabilne warunki klimatyczne, niezbyt duże opady atmosferyczne i ich niekorzystny rozkład w ciągu okresu wegetacyjnego, przymrozki *niekorzystna struktura jakościowa gleb, przewaga gleb średnio i mało żyznych *małe zagrożenie wietrzną i wodną erozją gleb (ok. 28% użytków rolnych)Jednak regulacja stosunków wodnych prowadzona przez kilkaset lat stworzyła dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa i przekształciła Żuławy w urodzajny obszar rolniczy.. Są tam tereny równinne, łagodny klimat oraz średnio urodzajne gleby.. Pierwotny krajobraz rozlewisk wodnych, bagien i wilgotnych lasów typu łęgów orz olsów został przekształcony w pola uprawne i łąki przecięte kanałami i chronione wałami przed wylewaniem Wisły (poldery).Klimat wpływa na rolnictwo Polski głównie poprzez dwa składniki - opady atmosferyczne i temperaturę powietrza..

W rejonie Opola występują głębokie niziny, a w dole Odry rozległe mady.

W rejonie Opola występują głębokie niziny, a w dole Odry rozległe mady.Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Na S od Wrocławia rozciąga się kompleks czarnych ziem a na.Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju rolnictwa występują w klimatach: - Umiarkowanych ciepłych, szczególnie wilgotnych i przejściowych - Podzwrotnikowych i zwrotnikowych wilgotnych - W klimatach umiarkowanych, podzwrotnikowych i zwrotnikowych odmiany monsunowej.. Na lepszych glebach uprawia się przecznicę i buraki cukrowe, a na gorszych ziemniaki, żyto i kukurydzę.c) rolnictwo: Najkorzystniejsze tereny naturalne dla rozwoju rolnictwa występują na Pojezierzu Wielkopolskim.. *Nizina Śląska i przedgórze Sudeckie- bardzo korzystne warunki naturalne dla rolnictwa, przeważają tereny płaskie i nieznacznie nachylone.. Stoki o nachyleniu powyżej 25° mogą być użytkowane rolniczo po kosztownym i pracochłonnym terasowaniu.Najkorzystniejsze tereny naturalne dla rozwoju rolnictwa występują na Pojezierzu Wielkopolskim.. Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju planktonu przedstawiają niezbyt głębokie wody, do których docierają promienie słoneczne, umożliwiające proces asymilacji bezwodnika węglowego i obszary, na których obficie dotleniane wody chłodne mieszają się z ciepłymi.Najkorzystniejsze dla rolnictwa sąobszary równinnelub lekko faliste.. Są tam tereny równinne, łagodny klimat oraz średnio urodzajne gleby.. Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu nasłonecznionych Takie uwarunkowania wpływają na wartość .Stanowią one pokarm dla innych zwierząt wodnych.. *Nizina Śląska i przedgórze Sudeckie- bardzo korzystne warunki naturalne dla rolnictwa, przeważają tereny płaskie i nieznacznie nachylone..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt