Opis przypadku pacjenta po udarze mózgu

Pobierz

Po rehabilitacji uzyskał znamienną poprawę stanu neurologicznego, jednak w tym samym czasie doszło do rozwoju depresji poudarowej i bezsenności.. Śmiertelność w udarze krwotocznym mózgu to około 40-60% w ciągu 30 dni po udarze.Smi Choi-Kwon, Jong S. Kim; Zespół zmęczenia poudarowego: nowy istotny problem w opiece nad pacjentem po udarze mózgu, Neurologia po dyplomie, t. 7, nr 1, 2012.. Po zastosowaniu terapii uzyskano poprawę stanu neurologicznego.Każdy pacjent ma pewien potencjał rehabilitacyjny.. 76-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, stabilną chorobą wieńcową, niewydolnością serca (II klasa NYHA) i utrwalonym migotaniem przedsionków, po niedokrwiennym udarze mózgu przed rokiem.studium przypadku pacjenta z udarem mózgu niedokrwiennym - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Do udaru prowadzą przede wszystkim miażdżyca, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca.. Dbanie o regularne wypróżnienia- zalecane próby oddania stolca 5-10 min po posiłkach do ok. 30 min, umożliwienie wydalania w porze, do której pacjent był przygotowany, na życzenie pacjenta bezzwłocznie podawać basen, codziennie dokonywać oceny wypróżnień i je odnotowywać.. Podmiotowo: chory przytomny, z pełnym kontak-tem logicznym.Rokowania w udarze krwotocznym mózgu są dosyć poważne i zależą od tego, które struktury mózgu zostały uszkodzone oraz w jakim stopniu..

Polly Laidler, Rehabilitacja po udarze mózgu.

62-letni pacjent o masie ciała 137 kg przeszedł ponad rok temu udar niedokrwienny mózgu (w przebiegu migotania przedsionków).. OPIS PRZYPADKU.. Udar niedokrwienny (ok. 4/5 przypadków udaru mózgu) powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna, tzn. krew nie przepływa przez nią lub przepływa z ilości niewystarczającej, aby komórki mózgu otrzymały jej tyle, ile potrzebują.. W przypadku udaru krwotocznego pionizacje przeprowadza się po 6 tygodniach.. Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek I Położnych Na Podstawie Zadań Okręgowej Izby Pielęgniarek I Położnych W Katowicach W Latach 2000-2017.. 5.Obserwujemy pacjenta i bierzemy pod uwagę typ udaru oraz choroby współistniejące.. Opieka nad pacjentem po udarze wymaga dużych zmian w organizacji życia rodzinnego.. Terapia trwałą przez okres od 11.10.2011 do 04.. Działania pielęgniarskie: Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.. Motywowanie chorego do ćwiczeń aparatu mowy.Udar mózgu wymaga dalszego leczenia i rehabilitacji również po hospitalizacji..

Motywacja pacjenta.

Przy pionizacji czynnej pacjent współpracuje z fizjoterapeutą.. Usprawnianie po udarze mózgu - .W pracy przedstawiono opis przypadku 76-letniego pacjenta, w stanie ciężkim, leczonego na oddziale neurologii z powodu udaru niedokrwiennego mózgu.. 70 procent pacjentów po udarze to osoby niepełnosprawne.. Naszym celem jest prowadzenie na tyle precyzyjnej rehabilitacji, aby możliwości pacjenta do rekonwalescencji po udarze mózgu, zostały wykorzystane maksymalnie.. Co lekarze wpisują w tym dokumencie, na co zwrócić uwagę .Proces pielęgnowania chorego po udarze mózgu w środowisku domowym.. Najczęściej występuje na-gły deficyt ruchowy — niedowład lub porażenie kończy-ny.. Przebywa drugą dobę na oddziale neurologiczny i jest w bardzo złym stanie fizycznym.. Wychodząc ze szpitala, pacjent dostaje tzw. wypis.. Opieka Pielęgniarska Nad Pacjentką Po Przebytym Udarze Niedokrwiennym - Studium Przypadku.. Najczęstszą przyczyną zwężenia lub zatkania tętnicy jest .Udary mózgu są w Polsce trzecią przyczyną zgonów.. Po przerwie 2 miesięcznej rozpoczął rehabilitację ze mną.. Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie lewej., Niemożność samoobsługi i samopielęgnacji., Niebezpieczeństwo wystąpienia przykurczów z powodu długiego unieruchomienia .Udar niedokrwienny mózgu Opis przypadku Pacjent 58-letni przyjęty na Oddział z powodu nagłego osłabienia siły mięśniowej prawych kończyn..

W Polsce średnioOpis przypadku .

Opieka Pielęgniarska Nad Pacjentem W Trzecim Etapie Choroby Alzheimera- Opis Przypadku.. Przedstawiany pacjent stanowi jedynie Praca stanowi opis przypadku pacjenta .Przebyty udar mózgu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wielu powikłań, które znacząco obniżają jakość życia, a także funkcjonowanie społeczne wielu pacjentów.. Udar Mózgu 2007, 9(1), s. 24-31 Świerkocka-Miastkowska M., Biesek D.: Opieka domowa nad chorym po udarze mózgu.. Choroby Serca i Naczyń 2007, 4(3), s. 127-129 Miller E.: Rola .Zaprezentowany opis przypadku choroby i leczenia 62 letniego pacjenta ilustruje złożoność problemu jakim jest aterotromboza.. Zaproponowanie ćwiczeń mięśni twarzy poprawiających wymowę.. Przy przyjęciu stan ogólny dobry.. Ważny jest również wiek chorego oraz inne dodatkowe choroby, na które cierpi.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Opis przypadku.. Wiele osób po udarze mózgu, z różnych powodów, charakteryzuje się brakiem motywacji do ćwiczeń.Opis przypadku.. Mamy do czynienia z następstwami procesu miażdżycowego objawiającym się uszkodzeniem układów naczyniowych, tętnic dogłowowych a w ich następstwie udaru niedokrwiennego mózgu.Problem pielęgniarski: Zaburzenia w komunikacji z powodu afazji i porażenia mięśni twarzy..

W przypadku udaru niedokrwiennego w 3-4 dobie.

Kategoria » Neurologia Problemy pielęgnacyjne: 6.. Wśród częstych trudności poudarowych można wymienić m.in. utratę zdolności ruchowych (tymczasową lub stałą), zaburzenia mowy , problemy z pamięcią i koncentracją, a także problemy emocjonalne.Udar Mózgu 2008, 10 (2), s. 83-90 Grabowska-Fudala B., Jaracz K.: Obciążenie osób sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu - wyniki wstępne.. Jednym z częstszych zaburzeń po udarze prawej półkuli mózgu jest tzw. anozognozja, czyli zaprzeczanie chorobie.Udar niedokrwienny.. W wywiadzie nieleczone nadciśnienie tętnicze, niko-tynizm (chory pali ok. 30 papierosów dziennie).. Przy przyjęciu stwierdzono zaburzenia oddechowe i świadomości, niedowład połowiczy lewostronny i słabiej zaznaczony prawostronny.. Niezbędne jest współdziałanie pacjenta, jego bliskich, a także personelu medycznego.PO UDARZE MÓZGU Wystąpienie poważnych, często zagrażających życiu objawów udaru mózgu jest niespodziewane zarówno dla chorego, jak i dla jego rodziny.. W okresie 5 lat po pierwszym udarze mózgu, kolejnego zawału mózgu doznaje 30-40 proc. chorych.Wśród najistotniejszych diagnoz pielęgniarskich u pacjenta po udarze mózgu, znalazły się: ból głowy, ryzyko wystąpienia ponownego udaru mózgu, niepokój i zdenerwowanie o własne zdrowie i życie, trudności w przemieszczaniu się, trudności w komunikacji i samoopiece w związku z występującymi deficytami, ryzyko infekcji dróg moczowych, ryzyko wystąpienia odparzeń i odleżyn, brak wiedzy pacjenta w zakresie czynników ryzyka wpływających na wystąpienie udaru.Udar mózgu, zdarzenie mózgowonaczyniowe, dawniej także apopleksja (gr.. Cel: Poprawa komunikacji chorego z innymi osobami.. W chwili przyjęcia pacjent :Zaburzenia mowy » Studia przypadków » Zaburzenia mowy o typie afazji mieszanej czuciowo-ruchowej po udarze niedokrwiennym mózgu - opis przypadku Dane o pacjencie 63-letni pacjent, praworęczny mężczyzna, z wykształceniem średnim technicznym (zawodowy żołnierz).Plik Proces pielęgnowania pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu.doc na koncie użytkownika kinia_kredki • folder Procesy Pielęgnowania • Data dodania: 29 sie 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Po przebytym udarze mózgu 20 proc. pacjentów wymaga opieki stałej, 30 proc. - pomocy w niektórych codziennych czynnościach, natomiast 50 proc. osób odzyskuje niemal pełną sprawność.. Stan pacjentki określa się jako średni, wymaga hospitalizacji oraz stałego monitoringu.. Zasady i strategia, PWN, 2014.Wystąpienie nagłych, często zagrażających życiu oznak udaru mózgu, jest niespodziewane zarówno dla chorego, jak i jego rodziny .. Pacjentka lat 57, została przyjęta do szpitala w trybie nagłym z rozpoznaniem rozległego udaru mózgu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt