Wnioski z obserwacji zajęć nauczyciela

Pobierz

2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust.. X.W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteru obserwowanych zajęć (dziennik zajęć, dziennik zajęć dodatkowych (specjalistycznych), miesięczny .OK-obserwacja wspiera najważniejsze zadanie szkoły, czyli efektywne uczenie się uczniów.. Kapitalne znaczenie ma również sprostanie konkretnym wymaganiom, jak.wnioskow pohospitacyjnych.. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela Nauczyciel: 1) realizuje zadania oraz przydzieloneKoleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. OKO zakłada dobrowolność.Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego.. Każdy uczestnik.. Może zdarzyć się, że lekcję obserwuje kilku nauczycieli.. Duży wysiłekArkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: .. Listy te nie są ostateczne.. Poniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela w powiązaniu z ogniwami lekcji.. Taka ramowa notatka powninna byc znana przed.. Ich realizacja została zakłócona zawieszeniem zajęć, a później wprowadzeniem zdalnego nauczania..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Celem obserwacji zajęć była: diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,Procedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 17/2017/2018 z dnia 4 grudnia 2017 roku 3 5. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów diagnoza aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w procesie nauczania - uczenia się oceniająca obserwacja pracy nauczyciela - organizacja procesu nauczania i uczenia się podczas zajęć .Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymagania.. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r.. Polega na wzajemnej obserwacji lekcji przez nauczycieli, a po niej, na przekazaniu informacji o lekcji i wyciąganiu wniosków do przyszłego, efektywnego nauczania.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Wnioski wynikające z analizy dokumentów pracy nauczyciela (dziennik, konspekt lekcji).. przed zajęciem, otrzymuje jego scenariusz oraz kartę obserwacji, którą wypełnia w trakcie obserwowanego zajęcia.3.. Obserwacja samodzielności edukacyjnej .Nauczyciel powinien przed obserwowanymi zajęciami dostać wskaźniki od dyrektora.. e) Obserwacja może dotyczyć całości lub fragmentów zajęć, czynności nauczyciela.. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i .d) Obserwacja może być poprzedzona rozmową dotyczącą wyjaśnienia celu i zakresu obserwacji.. Przeprowadzono 14 planowanych obserwacji zajęć, w tym 1 obserwacja zebrania z rodzicami, 4 obserwacje uroczystości przedszkolnych ("Pasowanie na przedszkolaka", "Jasełka" , "Dzień Niepodległości, Aniołkowe Granie ).. Można i należy rozwijać je oraz modyfikować w ramach ewaluacji, w porozumieniu z nauczycielami danej .Arkusz obserwacji lekcji 3.. WNIOSKI: Kontynuowanie przyjętego kierunku pracy z dziećmi w grupie WNIOSKI Z OBSERWACJI OSOBY HOSPITUJĄCEJSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.

Dla nauczyciela oznacza to stałe pogł bianie rozumienia swojej roli, refleksj nad istot wychowania, stawiania sobie pyta : czy to co robi ,czy warto ci i wiedza, za którymi si opowiadam, sposób w jaki je przekazuj uczniom, sprzyja ichi słabe strony lekcji)*: 13.. OK-obserwacja zakłada pod tym względem dobrowolność, czyli zgodę zarówno obserwowanego, jak i obserwującego.• 29.11.2019 - zajęcia kulinarne z wychowawcą, pieczenie babeczek z dynią, • 02.12.2019 - udział w teatrzyku pt. "Bajka o Rudolfie", spotkanie z Mikołajem, • 17.12.2019 - zajęcia kulinarne z wychowawcą, pieczenie pierników świątecznych, • 18.12.2019 - wyjazd do szkoły muzycznej na koncert uczniów,zajęć, programy zajęć, wnioski dyrektora wynikające z obserwacji; XV.. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z uwzględnieniem kompetencji kluczowychDobór form i metod z pracy z dziećmi był prawidłowy..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

Roman Lorens Created Date: 10/07/2019 12:04:00 Title: Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez .Dlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały dzień w jednym oddziale.Obserwacji dokonuje zazwyczaj jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Sprawozdanie z obserwacji końcowej.. Wchodząc na zajęcia prowadzone przez nauczyciela, trzeba mieć na uwadze nie tylko cel obserwacji i jej przebieg zgodny z przyjętą procedurą.. Omawiane są właśnie wskaźniki.3.3 Obserwacje zajęć.. Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji, dostarcza scenariusz lub konspekt zajęć.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Warto również konfrontować w trakcie takich obserwacji opis niezbędnych warunków do realizacji programu nauczania z ich wykorzystaniem przez nauczyciela.. Badanie to umożliwiło poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dało obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i .W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust.. W grupie I w maju i czerwcu 2019 r. została przeprowadzona obserwacja końcowa na podstawie wcześniej opracowanego arkusza przez nauczycielki Martę Grzywińską.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć4.. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Łącznie przeprowadziłem w tym zakresie 9 z zaplanowanych 18 obserwacji.. Obserwacje Obserwacje zajęć nauczycieli prowadziłem zgodnie z planem.. Wyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Dzieci były zainteresowane podczas zajęć i brały czynny udział .. Kontrolna Niezapowiedziana, wynikająca z niepokojących symptomów lub skarg rodziców.Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców planuje, prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla innych nauczycieli; planuje, prowadzi i omawia zajęcia otwarte dla rodziców; upowszechnia wnioski z zajęć otwartych innym nauczycielom; Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego doW obserwacji tej uczestniczą nauczyciele z tutejszego przedszkola lub - na zaproszenie - z innych przedszkoli, szkół.. Priorytety uwzględniane podczas obserwacji: zajeciami, by hospitujacy wiedzial, na co ma zwrocic uwage..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt