Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola

Pobierz

Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam podczas doskonalenia zawodowego.Są one "wzmocnione" dodatkową motywacją finansową.. 5.Ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela jest wiedza przedmiotowa, którą posiada nauczyciel oraz specyfika przedmiotowa, czyli to, co odróżnia daną dyscyplinę naukową od innych.. mediów cyfrowych w życiu dziecka we współpracy z fundacją " Dbam o mój zasięg" ( e-higiena i cyberbezpieczeństwo) oraz korzystanie z pomocy dydaktycznych fundacji.. ZadaniaPrzykłady działań.. Za każdy uzyskany stopień kwalifikacyjny uzyskuje się coraz to wyższy dodatek specjalny.. Osiągnięcia w procesie dydaktycznym.. 36.Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń i pomysłówELEMENTY SKŁADOWE WARSZTATU PRACY Nauczyciel powinien umieć tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy, który stanowią: dokumentacja prawna regulująca jego działania w oświacie; układ pomieszczeń wraz z odpowiednim wyposażeniem w urządzenia i środki dydaktyczne; stałe, zmienneWzbogacanie biblioteki przedszkolnej Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęd, pomoce dydaktyczne Okres stażu Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie , publikacje.topka.plWzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego Udział w różnorodnych formach doskonalenia zgodnych z potrzebami placówki Cały okres stażu 5..

- wzbogacanie warsztatu pracy.

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.Warsztat pracy nauczyciela blog nauczycielki przedszkola.. Wiek p rzedszkolny jako niezwykle ważny okres w życiu jednostki.. Szczegółowe obowiązki: Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z realizowanym programem/programami, podstawą programową wychowania przedszkolnego, koncepcją przedszkola, planem pracy przedszkola oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość tej pracy.30 zł dla n-li nie objętych doradztwem 16.. - Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.Nauczyciel przedszkola realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola/planie pracy przedszkola.. - stosowanie nowoczesnych metod.. (W arunkuje rozwój.. Dokonanie ewaluacji i analizy wyników przeprowadzonych badań oraz planowanie pracy w oparciu o otrzymane wyniki.. Niekiedy nie wymaga to żadnych środków finansowych, a jedynie głębszego zastanowienia i trochę dodatkowej pracy.. Udział w zajęciach otwartych .. pani dyrektor i nauczycieli z mojego przedszkola, przeprowadzony w grupie dzieci 3, 4 .WZBOGACANIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGORealizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela..

Komu podlega: Dyrektorowi przedszkola.

Ważnym elementem jest także metodyka prowadzenia zajęć, na którą składa się własna klasyczna wiedza oraz poradniki przypodręcznikowe i realizacyjne a także czasopisma metodyczne.4 Ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela jest wiedza przedmiotowa, którą posiada nauczyciel oraz specyfika przedmiotowa, czyli to, co odróżnia daną dyscyplinę naukową od innych.. Tworzenie folderów, ulotek zawierających informacje o przedszkolu.. Moim celem był i jest ustawiczny rozwój doskonalący pedagogiczne umiejętności, ponieważ jestem nauczycielem otwartym na wszelkie nowości, które pozwalają mi nabywać nowe .Dla nauczyciela: wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela − inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych Dla szkoły: - doskonalenie warsztatu pracy podopiecznego - rozwijanie ścieżki zawodowej - efektywne wdrażanie do obowiązków zawodowychpracy dydaktyczno- wychowawczej.. Mój plan rozwoju zawodowego.. - podnoszenie kwalifikacji kursy, doskonalenie.Kurs: Warsztat pracy nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (11-WP1-4TER-s) W ARSZT A T P ACY NAUCZ YCIELA PRZEDSZKOLA.. 5 Ważnym elementem jest także metodyka prowadzenia zajęć, na którą składa się własna klasyczna wiedza oraz poradniki przypodręcznikowe i realizacyjne a także czasopisma metodyczne.Efekty działań dla przedszkola: • Wzbogacanie warsztatu pracy..

Poznanie zasad funkcjonowania oraz organizacji przedszkola.

WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU.. społeczny, osobow ości, należy poświęcić tu szczeg ólną uwagę, uczymy się funkcjonować.. Wykorzystanie w pracy projektora, laptopa (programy do prezentacji, krótkie filmów) podczas zajęć).. CZTERY PORY ROKU - MALUJEMY AKRYLAMI Adresat: zainteresowani nauczyciele Treści programowe: - Czym jest malowanie jako proces?. Prowadzenie dziennika w formie elektronicznej.. W grze promuje się "superami" takie wartości jak koleżeństwo, wzajemna pomoc, uczciwość, aktywność oraz zgodną współpracę.- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; - realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki; - uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.. Wysiłek zainwestowany w to przedsięwzięcie opłaca się jednak znakomicie.. Poszerzanie warsztatu pracy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową ..

Nauczyciele obu grup Na bieżąco-poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela 5.

Moim celem był i jest ustawiczny rozwój doskonalący pedagogiczne umiejętności, ponieważ jestem nauczycielem otwartym na wszelkie nowości, które pozwalają mi nabywać nowe .W tym roku szkolnym, aby wzbogacić swój warsztat włączyłam do pracy z dziećmi grę motywacyjną "Bank Sukcesów", która pomaga mi zachęcić dzieci do odpowiedniego zachowania.. Integralna część warsztatu pracy stanowią również narzędzia i metody służące ewaluowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej nauczyciela.. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach, studiowanie literatury, obserwacje zajęć innych nauczycieli oraz konsultacje z opiekunem stażu.. - Rozwijanie kreatywności i fantazji.. Organizowanie rad samokształceniowych na terenie placówki.. Mgr Małgorzata Pawlik.. Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD, mp 3) - wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.ANALIZA PRACY I DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA Author: Gimnazjum Gminne w Kotli Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 1/29/2020 6:39:00 PM Company: Ministrerstwo Edukacji Narodowej Other titles: ANALIZA PRACY I DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA32.. Ulepszenie warsztatu ułatwi pracę i pozwoli skutecznie przezwyciężyć różnego typu napięcia i trudności.DZIAŁALNOŚCI.. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami: • na bieżąco współpracowałam z nauczycielami .. Ważne aby nauczyciel nie dla dodatku finansowego rozwijał swój warsztat pracy ale ku pogłębianiu swojej wiedzy .. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez .Warsztat pracy to także źródła informacji, w tym wiedzy, środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, nauczycielowi do nauczania, wychowania, opieki.. Czytałam bajki w innych oddziałach przedszkolnych w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".Doskonalenie nauczyciela oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela Zapoznanie z informacjami dot.. Warsztat pracy nauczyciela to celowo dobrane procedury postępowania, sposoby i metody działania, dokumenty prawne i planistyczno-organizacyjne, czyli opisane decyzje nauczyciela dotyczące działań jego i uczniów w czasie roku szkolnego.- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, - podniesienie jakości organizowanych w przedszkolu imprez i uroczystości, - promocja przedszkola w szerszym środowisku pedagogicznym.. - Jak namalować obraz -od białej kartki po gotowedzieło.. - sukcesy uczniów, wychowanków.. Doskonalenie warsztatu pracy Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne, studiowanie literatury oraz czasopism o tematyce psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznejSamoocena pracy nauczyciela za rok szkolny 2019/2020.. Brałam udział w pracach zespołu wprowadzającego zmiany w Statucie przedszkola-umiejętność analizowania, dokonywania zmian, tworzenia dokumentów przedszkolnych zgodnie z rozporządzeniem i nowymi przepisami 6.Brałam udział w pracach związanych z wprowadzeniem systemu RODOwzbogacanie wŁasnego warsztatu pracy poprzez udziaŁ w rÓŻnych formach doskonalenia zawodowego Realizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt