Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Pobierz

Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Muszę tu zaznaczyć, że takie ocenianie miało .Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.Ocena opisowa - Patrycja - upośledzenie lekkie Zachowanie - Patrycja jest miła, koleżeńska, życzliwa.. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Ocena końcowa.. Na lekcji z reguły pracuje samodzielnie, czasem tylko potrzebuje pomocy przy zadaniach matematycznych.Kompleksowa ocena uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymaga odniesienia do: aktualnych możliwości ucznia, jak i jego ograniczeń, wkładu pracy, zaangażowania, samodzielności w wykonywanych działaniach, poziomu umiejętności, motywacji do pracy, systematyczności, postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.Kryteria oceniania ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim winny być uzgodnione przez ZESPÓŁ, który dla tego ucznia opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) - w części mówiącej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.Kryteria oceny z zachowania dla klas I-III uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - ocena opisowa ..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Stosowałam oprócz oceny opisowej , pieczątki , słoneczka, naklejki i inne nagrody rzeczowe.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.ocena dopuszczająca ocena niedostatecznaUczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dotyczy następująca skala procentowa: 85% - 100% → ocena celująca84% - 76% → ocena bardzo dobra 75% - 61% 60% - 36% 35% - 16% 15% - 0%Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową, co ich sprawni rówieśnicy.. Poszanowanie rówieśników:-stwarzanie sytuacji konfliktowych,Klasyfikacja roczna ucznia Szkoły Podstawowej z Upośledzeniem Umysłowym w StopniuUmiarkowanym lub Znacznym polega na podsumowaniu i ustaleniu poziomu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w programie nauczania oraz zachowania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego w danym rokuszkolnym.Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Realizuje on ten sam program nauczania, tylko odpowiednio dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.Prawidłowość ta dotyczy w takim samym stopniu uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi..

Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły Podstawowej na tle grupy rówieśniczej ...

Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Ocena opisowa Dominik .. I półrocze roku szkolnego 2014/2015 Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na tle mózgowego porażenia dziecięcego.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Rok szkolny 2014/2015.. Bogusława Szaniawska.. Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne (niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych)ocen klasyfikacyjnych zUczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności..

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim polega na realizacji wielu celów i zadań.

Kultura osobista:-podczas zajęć szkolnych,-w kontaktach z dorosłymi,-w miejscach publicznych.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Justyna Hajdas .Ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: a) Uczeń realizuje odrębną podstawę programową niż podstawa kształcenia ogólnego, co determinuje odmienny zakres treści kształcenia dla tego ucznia, sposób oceniania osiągnięć ucznia z tą kategorią niepełnosprawności.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa, co uczniów z normą intelektualną.. Skupienie uwagi u Patrycji jest uwarunkowane tym jaki ma nastrój w danym dniu.. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławiania się w takim stopniu, że w powierzchownych kontaktach trudno zauważyć ich deficyty rozwojowych.Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.. i niepełnosprawnością ruchową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt