Jak napisać wypracowanie maturalne wzór

Pobierz

Sprawdź, czy rozumiesz wszystkie pojęcia pojawiające .Hej, z tej strony Kuba.. Do przykładu wykorzystano arkusz: Egzamin maturalny z języka polskiego 2010 - zobacz arkusz na stronie CKE.. Zapraszam was serdecznie na nowy film, w którym opowiem Wam o tym jak powinno się pisać wypracowanie na maturze z historii.. Temat 1.. • Wnioski na koniec: najbardziej cenię tych bohaterów literackich, którzy próbowali coś zmienić w otaczającym ich świecie.. Pisz!Staraj się zawierać jak najwięcej związków przyczynowo-skutkowych oraz używaj określeń charakteryzujących daną epokę (renta pańszczyźniana, lokacja, alianci, demokracja szlachecka, egzekucja dóbr, lenno etc.) Nie traktuj jednak tematu zbyt wąsko.. Najpierw dobrze utwór przeanalizować (napisać o tym, co w nim pewne na 100%, dostrzegalne od razu, podane), a potem zinterpretować (wychwycić sensy prawdopodobne).. Szczególnie na egzaminie maturalnym, gdy czas goni, nie można sobie pozwolić na takie marnotrawstwo.. Musimy więc pisać krótko i treściwie.. Od jego konstrukcji i treści zależy ilość otrzymanych punktów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.. - rozwijam temat akapitami, a w każdym akapicie co najmniej trzy zdania rozwinięte.. Wymyślenie dobrego początku wypracowania potrafi zająć pół godziny, a niektórym osobom nawet więcej.. Zobacz koniecznie:- zachęcać do lektury całości wypracowania - przedstawiać stanowisko autora wobec problemu podanego w temacie..

Jak napisać opowiadanie?

Przemyśl decyzję związaną z wyborem tematu!. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera "Świętoszek" scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.. Charakteryzując Makbeta, określ, na czym polega tragizm postaci.. Wskazówki: 1.Matura z historii: Jak napisać wypracowanie na maturze z historii?. Pamiętaj by stosować akapity, dla lepszej przystępności tekstu.. N ie popełniaj bezsensownych błędów!. Eliza Godlewska.. Matura pisemna rozszerzona - opowiadanie - angielski.. ROZWINIĘCIE.. Wypracowanie ma trójdzielną budowę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), a każda z jego części spełnia określone funkcje.. To samo wypracowanie (także konstrukcja wstępu) wyglądałoby całkowicie inaczej w czasach, gdy maturzysta miał 5 godzin na napisanie maturalnego wypracowania z historii.Jak napisać dobre wypracowanie maturalne?. Zawiera podstawową treść rozważań - argumentację.. 1/ Trzeba wejść do głowy oceniającego :) Ma on do przyznania 20 pkt za wypracowanie.. Zawiera ogólne zasady, które powinieneś stosować, tworząc każde wypracowanie.. Jeżeli nie znasz lektury, nie potrafisz lub nie chcesz myśleć, nie znasz języka polskiego, nie zwróciłeś dotąd uwagi, żeJak napisać wypracowanie maturalne?.

Każde wypracowanie jest inne.

Analiza tematu.. Wybór i analiza tematu.. Co marzenie senne mówi o bohaterce.. Dlatego warto znać kilka sposobów na błyskawiczne ruszenie z miejsca.Jak napisać wypracowanie maturalne z historii?. Żelazny schemat postępowania: analizuję temat, szukam w temacie czasownika, konstruuję treściwy wstęp, stosując się do polecenia tematu, analizuję tekst, odwołuję się do całej wiedzy o lekturze, przywołuję konteksty,Wypracowanie maturalne - przykład.. Wielu maturzystów uważa jednak, że skoro nie ma narzuconej formy wypracowania maturalnego, to .Język polski‧Zadania egzaminacyjne‧Matura‧Uczenie się‧Lektury‧Wypracowania maturalneJAK NAPISAĆ WYPRACOWANIE MATURALNE?. * pozostaje 16 pkt.Posts Tagged: jak pisać wypracowanie maturalne.. Dominika Grabowska 5 sierpnia, 2013 język angielski No Comments.. Składają się na nią poszczególne argumenty, czyli dowody świadczące na rzecz słuszności przyjętegowstęp (15% objętości pracy) rozwinięcie (70% objętości pracy) zakończenie (15% objętości pracy) Taki układ zostanie doceniony przez egzaminatorów, którzy zwrócą uwagę na umiejętność tworzenia odpowiedniej struktury.. - w każdym akapicie musi być spójność tzn.Zakoń­cze­nie (kolej­ny akapit): pod­su­muj wywód, przy­wo­łaj sta­no­wi­sko autora; przy­po­mnij tek­sty kul­tu­ry, na któ­re się powołałeś; + możesz dopi­sać kon­tekst (np. filo­zo­ficz­ny, este­tycz­ny, histo­rycz­ny, biograficzny)..

Ocena wypracowania maturalnego - poziom rozszerzony.

Pewnego sposobu nie ma i nie będzie.. Nawet, jeżeli napisałeś piętnaście wypracowań z "Lalki", szesnaste na pewno Cię zaskoczy.. To znaczy, że powinno być podzielone na trzy części - wstęp, rozwinięcie i zakończenie.Kryteria oceny wypracowania maturalnego z polskiego.. Z pozoru .Wypracowanie, które napiszemy na maturze z historii dla logicznego czytania przez egzaminatora powinno zawierać trójdzielną konstrukcję pracy.. To wielka strata czasu.. WSTĘP.. Kryteria oceniania wypracowania.. Przykładowo, nie sposób napisać dobrego wypracowania na temat związany z treścią lektury szkolnej, jeśli się tej lektury wcześniej nie przeczytało.Przedstawiamy, jak uporać się z napisaniem rozszerzonego wypracowania.. Z pozoru łatwa i przyjemna, w rzeczywistości zmora maturzystów i częsta przyczyna nienajlepszego wyniku.. Dwa przykłady pochodzą z autentycznych - ubiegłorocznych prac maturalnych.Najtrudniej jest zacząć.. Jedna myśl = jeden akapit!TYTUŁ.. Pamiętaj, że np. 2003r.-50% 2005r.-30%Rozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program) Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.Dzisiaj szybki skrót dotyczący wypracowania..

Wypracowanie maturalne: Dwa obrazy prowincji.

Literatura powinna służyć nauczaniu, pokazywać ludziom właściwe wzory do naśladowania, mówić, co jest dobre, a co złe.. Wypracowanie z wiedzy o społeczeństwie powinno zawierać nie tylko suche fakty, ale również wykazać Waszą znajomość otaczającego nas współczesnego świata.. Wypracowanie maturalne jest .Jak w każdej pracy pisemnej, tak i w trakcie pisania wypracowania trzeba wiedzieć, o czym chce się napisać, innymi słowy - dobrze znać temat.. - nie pisze wszystkiego co wiem, wybieram tylko wiadomości na temat.. * 2 pkt z reguły przyznawane są za użycie materiałów użytych w arkuszu ( tekstów źródłowych) * 2 pkt przyznawane są za kompozycję i spójność pracy.. Porównaj obrazy młodego pokolenia.WYPRACOWANIA O EPOKACH.. To pytanie zadaje sobie co roku tysiące maturzystów, którzy przystępują do matury pisemnej z angielskiego na poziomie rozszerzonym.. Na wielu przykładach z autentycznych prac uczniowskich pokazuje, jak napisać dobre wypracowanie.Warto przypomnieć podstawowe zasady, jak napisać własny tekst, by odpowiadał on oczekiwaniom zawartym w kluczu odpowiedzi.. (cz. 1) Praca pisemna na maturze rozszerzonej z historii.. Zastanów się, o których utworach, epokach wiesz więcej!. Dokonanie świadomego wyboru tematu jest podstawą do napisania dobrej pracy.. Rozwinięcie to główna część rozprawki.. - Nawiązuje do tematu i wprowadzam do rozwinięcia (muszę użyć wyrazów z tematu) - Wprowadzić bohaterów, czas i miejsce wydarzeń.. A epoką literacką, która najpełniej realizowała te .E-book "Jak napisać dobre wypracowanie" przeznaczony jest dla każdego, kto chce poprawić jakość swoich wypowiedzi pisemnych.. 5.Faktem jest, że na maturze z języka polskiego musisz napisać wypracowanie.. Mam nadzi.Na podstawie analizy ubiegłorocznej matury przygotowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przypominamy, jak poprawnie napisać wypracowanie na poziomie podstawowym.. Streszczenie wiersza czy fragmentu prozy (dramatu) nie zastąpi analizy i interpretacji, ale można je w nich wykorzystać!. Wypracowanie jest częścią matury pisemnej z języka polskiego.. S porządź przejrzysty plan pracy.. Być może te kilka porad wskaże, jak uzyskać maksymalną liczbę punktów w tej części egzaminu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt