Interpretacja porównawcza schemat

Pobierz

Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod .Interpretacja porównawcza - Kamizelka i Okulary mojej mamy "Nasze życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat.. Jak napisać interpretację utworu lirycznego?. Oba wiersze powstały jako wyrazy głębokiego smutku poetów - utwór Lechonia wyraża smutek po zdobyciu Warszawy przez Niemców natomiast dzieło Herberta skupia się na upadku Powstania Warszawskiego.Interpretacja jest sztuką rozumienia − wydobycia z utworu tych wszystkich jego znaczeń, które rzeczywiście pozwalają się odnaleźć, których obecność w tekście nie budzi wątpliwości.. Dobrze jest na początku analizy wy-kryć takie punkty i usunąć je z danych.analiza i interpretacja tekstu dramatycznego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne.. Oto podstawowe, najważniejsze wytyczne, które pomogą Ci ją napisać: 1.1.. To znaczy, że nie można opisywać najpierw jednego tekstu, później drugiego,a na końcu podsumować, porównać własne obserwacje.. 2.Interpretacja porównawcza wierszy "Iliada" Jana Lechonia oraz "O Troi" Zbigniewa Herberta.. W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co obraz przedstawia..

Waga interpretacjiRobimy to w każdym razie według schematu.

W zawodach ogólnopolskich uczestnikom proponuje się interpretację porównawczą: dwóch wierszy, fragmentu prozy i wiersza lub dwóch niewielkich utworów prozą.Interpretacja .Opisywane tu utwory dzieli olbrzymia przepaść czasowa.. Horacy to twórca antyczny, Mickiewicz napisał swój wiersz w XIX wieku.. Główny temat obrazu i tytuł.. Punkty odstające - punkty odstające niestety często zniekształcają praw- dziwe zależności między zmiennymi.. Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Nad Niemnem, Cudzoziemka.. Po zasadach zestawienia utworów wykorzystujemy wyżej przedstawione schematy kluczy.. Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji.. Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu.. Nie można też zapomnieć, że Mickiewicz odnosi się do tekstu Horacego w sposób autoironiczny, nieco drwi z samego siebie i swoich wierszy.Benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) - praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia..

2.Analiza i interpretacja wiersza - praktyczne porady.

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań - seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych.. Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.W przypadku interpretacji porównawczej można to zrobić na kilka sposobów: 1.. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy.Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Ocalony T. Różewicza oraz Mam dwadzieścia pięć lat J. Barana.. Jeśli nie zrobiłeś jeszcze analizy porównawczej zapraszam do artykułu: Jak analizować wiersz?. Aby znaleźć klucz do interpretacji obrazu, należy ustalić: 1. i powtórz te same kroki w obu wierszach.Sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem.. Interpretacja jako umiejętność kształcona podczas lekcji języka polskiego 2.1.. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z nim sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją..

Analiza porównawcza musi być równoległa Co to oznacza w praktyce?

Jak od strony "technicznej" powinna wyglądać taka analiza wiersza?. Trzymaliśmy kciuki za każdego, kto dzisiaj musiał podejść do egzaminu.. Obraz Michaela Huttera nosi tytuł: "Babilon wręcza królom świata klucz do otchłani".. Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .Koncepcja interpretacji porównawczej jest efektem poszukiwania przezposzukiwania przez zdającego sensówcego sensów wynikających z zestawienia tekstów i wymaga ustl italenia pewnychb ó ó ih obszarów porównania, w których szuka się podobieństw i/lub różnic między utworami, a następnie wyciąga z tego wnioski.Interpretacja oznacza poszukiwanie sensu, ale zarazem jest wyrazem związku, jaki zachodzi między tekstem a odbiorcą, w niej zawiera się dialogiczność aktu lektury.. Język polski.. Analizowany obraz "Walka karnawału z postem" to olej na płótnie, znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Sztuki w .Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.. najpierw odtwarzamy schematy, by później poczuć swobodę ruchu .i interpretacji dwóch tekstów literackich (epickich, lirycznych, dramatycznych) lub ich fragmentów.. A oto, jak powinniście się do tego zabrać: 1..

Forma obrazu to prostokąt zbliżony do kwadratu.Interpretacja porównawcza wierszy schemat.

Taki sposób porównywania nie jest zbyt dobry.. Informacja zawarta jest zwykle w tytule obrazu.. Napisanie dobrej interpretacji wiersza to dla wielu uczniów problem nie do przejścia.. Poziom rozszerzony.. Najpierw omówienie pierwszego tekstu, potem drugiego, wnioski z ich zestawienia - w zakończeniu.. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Interpretacja dzieła (omówienie symboliki, znaczenia, sposobu odbioru).. Jest to praktyczna realizacja przysłowia: "trzeba się .Matura 2017 z języka polskiego - mamy arkusze CKE na poziomie rozszerzonym.. 17 września 2020 00:23 Materiały.. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.Jak dokonać analizy i interpretacji obrazu.. Jeśli porównujemy dwa utwory tego samego rodzaju, to najlepiej robić to równolegle, jeśli utwory należą do różnych rodzajów literackich, to łatwiej będzie analizować najpierw jeden utwór, a potem drugi.Interpretacja tekstu poetyckiego.. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim.analiza i interpretacja tekstu lirycznego - interpretacja porównawcza - wypracowanie maturalne Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.i interpretacji, sprawdza również sfunkcjonalizowaną wiedzę o języku i o kulturze (w tym zwłaszcza o literaturze).. Gdy zrozumienie utworu wymaga przeprowadzenia analizy (np. wersyfikacyjnej) − staje się ona niezbędną częścią postępowania interpretacyjnego .Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.. Przykład 1: Analiza obrazu.. Przeczytaj uważnie obydwa teksty, zwracając uwagę na te elementy, które mogłyby stanowić podstawę ich porównania - podobieństwa i/lub różnice.Schemat możecie pobrać po kliknięciu w tabelkę.. 3 przykłady analizy malarstwa Jan van Eyck "Madonna kanclerza Rolin", ok. 1435.. Forma ustnej części egzaminu wyznacza priorytety dydaktyce polonistycznej, m.in: konieczność częstego stawiania uczniów w sytuacji wymagającej budowania wielozdaniowych wypowiedzi i uwrażliwienia ich na kulturę rozmowy.Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych… 9 3.. Lepiej równolegle opracowywać, obserwować kolejne elementy w obydwu tekstach.Interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu.. Pieter Bruegel to niderlandzki malarz doby renesansu.. Pieter Bruegel Walka karnawału z postem - przykład analizy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt