Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich

Pobierz

2.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. 4.Działalność lodowców.. Proces przekształcenia powierzchni ziemi na skutek topnienia śniegu nazywany .Wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku działalności lodowców górskich Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wyjaśnij dlaczego lądolody w odróżnieniu od lodowców górskich, nie tworzą moren bocznych 2.. Topniejący śnieg działa erozyjnie na powierzchnię Ziemi.. Wygłady lodowcowe-Plik wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich.pdf na koncie użytkownika jybjackiebatoyog • Data dodania: 19 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Niszcząca działalność lodowców polega na żłobieniu podłoża i zboczy dolin górskich.. Lądolód to rozprzestrzeniająca się ogromna masa lodu.. Najbardziej widocznymi formami działalności lodowca górskiego są formy erozyjne: - doliny U-kształtne - są to przemodelowane przez jęzor lodowcowy dawne rzeczne doliny V-kształtne, zamarzająca i roztapiająca się woda kruszyła skały .W jej wyniku powstają zagłębienia i garby egzaracyjne.. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa: Słońce głęboko weszło w .Wymień i scharakteryzuj formy powstałe w wyniku działalności lodowców górskich..

Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich.

Dlatego też z pierwotnych dolin rzecznych w .Działalność niszcząca i budująca lodowców i lądolodów.. 3.Podaj różnice pomiędzy lodowcem górskim a lądolodem.. zad.3Uporządkuj podane niżej wydarzenia geologiczne od najmłodszego do najstarszego najmłodsze wydarzenia zapisz przy cyfrze 1. utworzenie podłoża platformy wchodnioeuropejskiej,powstanie Morza Batyckiego,kaledonskie ruchy .Niszcząca działalność lodowców.. Z trzech stron otoczony jest przez ściany skalne.. 3.Podaj współcześnie występujące lądolody.. Jest to masa gliniasto-gruzowa, którą przesuwający lodowiec żłobi podłoże i pogłębia dolinę rzeczną.. dział: Geografia fizyczna świata.. DAJĘ .Formy powstałe wskutek działalności lodowców górskich określa się formami glacjalnymi.. 5.Podaj nazwy form powstałych w wyniku działalności lądolodu.. działalność transportowa- polega na przenoszeniu w masie lodu materiału skalnego.. zad.2Morze Bałyckie charakteryzuje sie.. zasoleniem oraz.wymianą wod z oceanem.. Wyjaśnij dlaczego lądolody w odróżnieniu od lodowców górskich, nie tworzą moren bocznych 2.. Lodowiec górski eroduje, transportuje i osadza rozdrobniony materiał.. Skutki działania lodowców górskich i lądolodów widać dopiero po ich ustąpieniu..

Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich poniżej.

0Wymień cechy południków i równoleżników, wskaż na mapie równik, południk °, zwrotnik raka, koziorożca, koła podbiegunowe.. Formą powstałą w wyniku tego procesu jest nisza abrazyjna.Wyjaśnij dlaczego lądolody w odróżnieniu od lodowców górskich, nie tworzą moren bocznych 2.. Zadanie jest zamknięte.. Rysy lodowcowe - są to bruzdy (podłużne, wąskie zagłębienia) w powierzchni skał, które powstają na skutek egzaracji lodowca (żłobienia powierzchni skał przez okruchy skalne transportowane w lodowcu górskim);.. Wygłady lodowcowe-Budująca działalność lodowców górskich i lądolodów Lodowce górskie, podobnie jak lądolody, transportują różnorodny materiał skalny.. W lodowcach na kuli ziemskiej znajduje się obecnie około 2,1 % całej wody zgromadzonej na naszej planecie.. Wskaż na mapie obszary występowania lodowców górskich i lądolodów.. - cyrk (kar) lodowcowy - nieckowate zagłębienie otoczone z trzech stron stromymi zboczami, a z czwartej wygładzonym progiem skalnym.Podkreśl poprawne uzupełnienia poniższych zdań.. Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne, przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemna temperatura powietrza.. Wymień formy krasu podziemnego.. kategoria: Czynniki Egzogeniczne..

2.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.

Intensywność rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.. Formy działalności lodowców górskich: Akumulacyjne: .. - w wyniku procesu dysocjacji jonowej tej soli w jej wodnym roztworze znajdują się kationy o konfiguracji .Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich.. Żegluga śródlądowa obejmuje rejsy po morzu / rzekach, jeziorach, kanałach.. Powstawanie Śnieg gromadzi się w obniżeniach powyżej granicy wiecznego śniegu.. - Formy działal - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Jeśli akumulacja przewyższa topnienie wtedy śnieg zamienia się w lód.Działalność lądolodów i lodowców górskich.. Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich Zamień bezokoliczniki szukać i ubrać przez imiesłów przymiotnikowy czynny, bierny imiesłów przysłówkowy współczesny, uprzedni i formy na to noKlifami - nazywamy urwiska nadbrzeżne, powstające w procesie abrazji - czyli niszczenia brzegów morskich w wyniku działalności prądów i fal morskich, poprzez niesione okruchy skalne.. Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich Zdanie z 10 rzeczownikami określ formy fleksyjne tych rzeczowników Wymień formy powstałe na skutek działalności erozyjnej i akumulacyjnej lodowców górskich i lądolodów..

4.Wymień nazwy form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich.

W jej wyniku może dochodzić do: w przypadku lodowców górskich obrywów ze ścian otaczających lodowiec oraz niszczenia podłoża, w przypadku lądolodów - niszczenia podłoża.wymien 2 formy powstałe wyniku akumulacyjnej działalnosci wód polodowcowych.. Rysy lodowcowe - są to bruzdy (podłużne, wąskie zagłębienia) w powierzchni skał, które powstają na skutek egzaracji lodowca (żłobienia powierzchni skał przez okruchy skalne transportowane w lodowcu górskim);.. Procesy rzeźbotwórcze związane z obecnością lodu najsilniej występowały w przeszłości geologicznej (zlodowacenia w okresie .Formy glacjalne powstały w wyniku erozyjnej (niszczącej) lub akumulacyjnej (budującej) działalności lodowca lub lądolodu.. Lodowce górskie tworzą charakterystyczne akumulacyjne formy rzeźby.W wyniku niszczącej działalności lodowców górskich powstają:.. 2.• Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na stronach 258-262, zamieszczonym poniżej filmem, a następnie odpowiedz na pytania (odpowiedzi zapisz w zeszycie, nie przesyłaj ich do nauczyciela): - Jakie formy powstają w wyniku niszczącej i budującej działalności lodowców.. Drukuj; 0. Podaj warunki w jakich powstają lodowce górskie, opisz formy polodowcowe i wymień części lodowca górskiego.. Formami egzaracyjnymi są: - cyrk (kocioł) polodowcowy - zagłębienie powstałe w miejscu pola firnowego lodowca po wytopieniu się lodu.. Ze Świnoujścia do Ystad i z Gdyni do Karlskrony można dopłynąć promem / statkiem pasażerskim.. Terminale naftowe / kontenerowe w Gdańsku należą do największych na Bałtyku.. dziekuje za pomoc z gory!. W miejscu gdzie lód z pola firnowego przechodził w jęzor lodowcowy, znajduje się rygiel skalny.Działalność rzeźbotwórcza lodowców górskich dzieli się na erozyjną i akumulacyjną, między nimi zachodzi także transport.. W wyniku niszczącej działalności lodowców górskich powstają:.. ZESTAW III 1.. Warunki takie panują na obszarach wysokich gór oraz w wysokich szerokościach geograficznych kuli ziemskiej.Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo .1.Wymień formy powstające w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.1.Opisz proces erozji rzecznej.. Wymień i opisz formy powstające w wyniku niszczącej działalności lodowców górskich Wymień trzy czynniki przyrodnicze wpływające na atrakcyjność turystyczną w Polsce.1.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.1.. daje 6Wyjaśnij dlaczego lądolody w odróżnieniu od lodowców górskich, nie tworzą moren bocznych 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt