Wnioski do pracy dydaktycznej w ii semestrze

Pobierz

Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.. - wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr; - większość dzieci czyta proste wyrazy; - u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć; - udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród; - zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych; - chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii; - dobra współpraca z rodzicami; - dobry kontakt dzieci z .Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz na dodatkowych• wdrażane są wnioski do pracy na poszczególnych przedmiotach (po sprawdzianach i diagnozach).. W maju bieżącego roku Dyrektor Beata Kudła powołała zespół do przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ZSO w Strzelinie.. Do tej pory integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi odbyła się poprzez zajęcia wspólne z grupą "Słoneczka" i "Tęczowe skrzaty".Sprawozdanie z pracy lidera WDN w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.. cały materiał.2) Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej, 3) Spotkanie z Ratownikiem medycznym, 4) Wykonanie sałatki owocowej, 5) Wykonanie soku owocowego, 6) Udział dzieci w musicalu pt.: "Akademia Pana Kleksa" 7) Próbna ewakuacja, 8) Wyjście na cmentarz św. Rozalii, 9) Warsztaty edukacyjno - multimedialne "Świat dinozaurów",Edukacja w zakresie mowy i myślenia: W toku procesu edukacyjnego, dzieci nabyły następujące umiejętności: - Rozumieją niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimika, spojrzenie - Reagują na umowne sygnały graficzne np. narysowane koło- należy ustawić się w kole - Interpretują treści przekazywane przez znaki słuchowe - Rozpoznają dotykiem zabawki, przedmioty figury geometryczne, owoce, warzywa - W większości potrafią wypowiadać się na różne tematy zdaniami .Adaptacja w większości przypadków - zakończona..

Formy pracy pozalekcyjnej: 8.

- wykonać prace na wystawy z różnych działów matematycznych.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.W minionym semestrze wiele osób solidnie pracowało - dzięki czemu wyróżnienie do nich poleciało.. W grupie trzylatków szczególnie istotne do pracy w drugim semestrze wydają się: budowanie relacji miedzy dziećmi - dzieci zdążyły się już poznać, wiedzą, które osoby są w ich grupie, które nie.1.. Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej.. naprawczego.. Potrzeby szkoleniowe nauczycieli zostały zbadane.. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.. 8.Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 7 Motylki Styczeń Cele operacyjne i sposoby ich relaizacji.- zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.. W planie finansowym szkoły zaplanowano i wyodrębniono środki na .Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym: W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym określone przez nauczycieli i wychowawców klas: indywidualizacja pracy z uczniem słabym indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym motywowanie uczniów do systematycznej nauki i osiągania dobrych wyników w nauce motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkoweWNIOSKI DO PRACY NA J. NIEMIECKIM: 1..

Wnioski do pracy z klasą w II semestrze roku szkolnego: 1.

Agata Dzięciołowska 2.. Wnioski do dalszej pracy: Data Podpis nauczyciela2 Wnioski z kontroli, obserwacji zajęć, uroczystości szkolnych, konkursów: Planować procesy dydaktyczne z uwzględnieniem wykorzystania w jak najszerszym zakresie pracy metodą problemową i pracy grupowej; W procesie oceniania zwracać uwagę na motywującą rolę oceny;Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że na obecnym etapie czyli zawieszenia zajęć nauczyciele zostali poproszeni o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.. - w dalszym ciągu wykorzystywać programy multimedialnych do nauki matematyki.Doskonaląc umiejętności plastyczno-konstrukcyjne maluchy zostały przyzwyczajone do zachowania porządku w miejscu pracy, Chętnie rysują kredkami, malują farbą plakatową, układają z elementów geometrycznych, budują z klocków.. Chętnie też, zwłaszcza 4 latki, wycinały i wydzierały z kolorowego papieru.- dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.. Uwagi ogólne.. Podjęte działania o charakterze integracyjnym.. Na wszystkich lekcjach należy: zwracać szczególną uwagę na dokładne czytanie treści zadań oraz poszczególnych poleceń,6.. Motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego.. Dzieci lepiły z plasteliny, masy solnej..

- motywować do systematycznej pracy.

W skład zespołu wchodzą: 1.. - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematyki.. Raz w miesiącu należy przeprowadzić test w ramach zadania klasowego obejmującego materiał .. Utrzymywać i pogłębiać dobry kontakt z rodzicami.. · Poprzez różnorodne zabawy, proste ćwiczenia dzieci potrafią swobodnie biegać, " zawiązać" koło, stanąć jedno za drugim i w rozsypce, chodzić w parach, reagują na sygnały dźwiękowe.. Materiały te powinny rozwijać zainteresowania uczniów, utrwalać wiedzę, przygotowywać do egzaminów jednak nie powinny być formą realizacji podstawy programowej i poddawane ocenie.Sprawozdanie z pracy dydaktycznej w klasie III.. Jak to wygląda w Waszych placówkach, pozdrawiam Wszystkich korzystających z tej .PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE V Grupa V w roku szkolnym 2011/2012 liczy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców.. Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca.. Klasa III liczy 10 uczniów.. dydaktyczny z zakresu pierwszego i drugiego semestru tak, aby uczniowie mieli szansę utrwalać .. * po 5 latach: - ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna), - stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli), - wnioski do dalszej pracy.Wnioski do pracy w roku szkolnym 2014/2015 wynikające z Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2013/2014 przyjęte na podstawie podsumowania planów pracy wynikających z Koncepcji Pracy przedszkola, pracy zespołów, przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego: 1..

Kontynuować sprawdzone formy pracy.

więź emocjonalna z nauczycielami, integracja grupy; 2. otwartość i spontaniczność w wrażaniu emocji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, śmiałość w występach publicznych; 3. odczuwanie przynależności do grupy, staranie się przestrzegania zasad i norm grupowych, współpraca podczas zabaw tematycznych, dowolnych;WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami.. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki nauczania to: Justyna Tyniec, Katarzyna Paterak, Sebastian Dulik, Nikola Skórska, Rafał Trznadel, Emilia Lis, Maja Krępa, Agnieszka Kotulska, Emilia Piechota, Karolina Pieróg, Dagmara Bielecka, Dominika Kołek.wrześniu 2019 roku, a ocenę pracy nauczyciela w czerwcu 2020 r. Termin tej drugiej oceny wydłużył się o 2 miesiące z uwagi na COVID - 19.. Uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami, podpisane zostały przez uczniów kontrakty z wychowawcą; efekty pracy z uczniami: • ukształtowały się właściwe nawyki i postawy wśród uczniów,5.. Rozmawiać stale na temat kultury dobrego zachowania się ucznia w szkole, na lekcjach z innymi nauczycielami, podczas.10.. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 5 -6latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej " Nasze .Przedstawienie sprawozdań pracy za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Pobierz (docx, 18,1 KB) Podgląd treści.. W II semestrze należy przygotować szereg ćwiczeń utrwalających w ramach programu .. Organizacja konkursów lub przygotowanie uczniów do konkursów (w II semestrze).. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz relacji z badań można powiedzieć, iż problem kontroli i oceny nie należy do łatwych i jak to określił Wincenty Okoń (za Maszczak 2003, s.24) "nie ma chyba w pedagogice zagadnienia, z którym wiązałyby się tak różne i czasem tak sprzeczne poglądy, jak zagadnienia oceny szkolnej".Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.. W celu integracyjnym podejmowane są wszelakie działania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt