Jakie były etapy integracji europejskiej po ii wojnie światowej

Pobierz

Dopiero po zakończeniu II wojny światowej powstały warunki do urzeczy­ wistnienia idei integracji europejskiej, rozumianej jako świadome tworzenie współ­ pracy politycznej określonej grupy państw.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.. Celem tej pracy jest ukazanie .Była to jedna z najważniejszych inicjatyw wspierających odbudowę Europy po II wojnie światowej.. 1) zna główne etapy integracji europejskiej po II wojnie światowej, 2) zna główne cele polskiej polityki zagranicznej, 3) potrafi poda ć przykłady sukcesów polskiej polityki zagranicznej oraz jej główne problemy w stosunkach z s ąsiadami,Integracja europejska - geneza, historia, etapy.. 5 czerwca 1947 r. sekretarz stanu USA George Catlett Marshall, podczas swego przemówienia na Uniwersytecie Harvarda, przedstawił propozycję pomocy ze strony rządu amerykańskiego dla zniszczonych w wyniku wojny państw europejskich.Historia integracji europejskiej.. Współpraca apolityczna stała się pierwszym obszarem podlegającym integracji.II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku).. Pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu było nawiązanie współpracy gospodarczej.Title: Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej Author: Tomasz Kubin Citation style: Kubin Tomasz.(2013)..

Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Tekst ukazał się w pracy zbiorowej Integracja europejska (red. Miłowit .Po II wojnie światowej objął on funkcje koordynatora procesu odbudowy gospodarki francuskiej.. Dla powstania "wspólnej" Europy istotne znaczenie miał plan Marshalla.. Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej.. Rządy europejskie uznały, że wspólna koordynacja produkcji stali i wydobycia węgla pozwoli zapobiec powtórzeniu się w przyszłości podobnego konfliktu, tak że wszelka wojna między odwiecznymi rywalami - Francją a Niemcami .. Koncepcja cesarstwa uniwersalnego Ottona III.. Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalanie lub łączenie.Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.. Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny..

Potrzeba budowy wspólnoty pojawiła się po II wojnie światowej.

Transcript of Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej wynikały z 3 grup uwarunkowań: 1) ekonomicznych, 2) politycznych, 3) społecznych.. Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowe.po ii wojnie Światowej : nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu Marshalla obawa przed wybuchem w przyszłości wojny między państwami Europy (uznano, że jedynie integracja gospodarczo-polityczna może zapobiec zbrojnym konfliktom)Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.. Kolejny etap integracji miał doprowadzić do rozwoju gospodarczego, zmniejszenia dysproporcji w poszczególnych regionach i poprawęPodczas szczytu Unii Europejskiej w Madrycie w połowie grudnia 1995 r. ustalono, że w 1999 r. wprowadzona zostanie jednolita waluta europejska o nazwie "euro"..

Mimo trudności i zagrożeń, proces integracji europejskiej stale się posuwa naprzód.

Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu .Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. Polska w Europie.. Stworzenie ponadnarodowych struktur miało pomóc Europie w odbudowie powojennych zniszczeń i zagwarantować pokojowe .W 1950 r., w pięć lat po zakończeniu II wojny światowej Europa nadal zmagała się z jej konsekwencjami.. Święte Przymierze - idea i znaczenie - WOS.Integracja europejska rozpoczęła się tuż po II wojnie światowej, a miała na celu powiązanie państw europejskich w taki sposób, by nie dopuścić do kolejnych konfliktów.. Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wieków w koncepcjach filozofów i programach polityków..

Wyniki II wojny światowej - ogromne ...Integracja .

Po II wojnie światowej na kontynencie europejskim pojawiły się organizacje, które integrowały państwa pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym.Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Unia Europejska powstała w okresie tuż po drugiej wojnie światowej, gdy państwa europejskie były zdecydowane, aby nigdy więcej nie dopuścić to tak dramatycznego konfliktu.. Te uwarunkowania miały bardzo róż­ norodny charakter i łączyły w sobie przesłanki zarówno .19.. Integracja europejska.. Tak też się stało.. Funkcjonowanie UE.. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach .do sytuacji po II wojnie światowej.. Idea politycznego i gospodarczego współdziałania państw trafiła .profile.. I choć w epoce nowożytnej zwyciężyła koncepcja rozwoju państw narodowych to politycy wysuwali co jakiś czas propozycje zjednoczeniowe.. Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. W ramach UE dokonuje się obu tych rzeczy.. Opracował on plan, którego celem doraźnym było zagwarantowanie dostaw zachodnioniemieckiego węgla do Francji, na najbardziej korzystnych warunkach oraz zapewnienia przybliżonej równowagi pomiędzy poziomami produkcji przemysłowej w obu krajach.Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa.. z 1996 r Integracja gospodarcza proces polegający na zacieśnianiu współpracy .Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Przyczyny integracji europejskiej.. Otton III był królem Niemiec, a od 996 r. także cesarzem rzymskim zapisał się na kartach historii dzięki podjęcia próba odbudowy Cesarstwa Rzymskiego pod postacią tzw. cesarstwa uniwersalnego.. Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.Integracja europejska 2.Geneza i przebieg integracji.. Unię Europejską, którą ustanowił Traktat z Maastricht, budują trzy filary.Historia Integracji Europejskiej.. W: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk -Przeciwnikiem integracji był były premier brytyjski W. Churchill.. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: jaki był główny cel integracji europejskiej po 2 wojnie światowejintegracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt