Wnioski do pracy logopedy szkolnego

Pobierz

Kontrakt.myśli innymi słowami, są zdeterminowane i dzielnie dążą do celu.. Często oglądają książeczki i "opowiadają" bajki wg własnego pomysłu w nawiązaniu do ilustracji, starają się słuchać bajek czytanych przez nauczyciela lub rodziców.. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.. Wymagania: - wykształcenie kierunkowe (logopeda/neurologopeda), - dyspozycyjność 1-2 dni w tygodniu (godziny popołudniowe), - pozytywne nastawienie.. Sprawozdanie z pracy jest jedną z form dokumentowania działań logopedów pracujących w polskim resorcie oświaty.. 1.Wzbogacenie metod pracy z dziećmi, które mają problemy z wymową głoski r. Z wynikami badań mowy zapoznano Radę Pedagogiczną na radzie podsumowującej, dnia 28 czerwca 2012r.Dokumentacja pracy specjalisty szkolnego 829 Wszystkie działania pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych związane z organizacją i udzielaniem przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być dokumentowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także wypracowanymi w szkole czy placówce procedurami prowadzenia dokumentacji.Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym: Kształtowanie postaw prospołecznych: uczenie wzajemnej tolerancji, rozumienia potrzeb innych, a także umiejętności współpracy na zasadach koleżeństwa, przyjaźni i szacunku..

Ćwiczenia logopedyczne.

Druk: Informacja z badania przesiewowego dla wychowawcy.. Opracować na podstawie literatury oraz z pomocą logopedy z PPP-P w Olsztynie zestawu metod, form oraz zabaw i ćwiczeń stymulującychSprawozdania do pobrania.. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeo w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej.. Oferujemy: - przyjazną atmosferę.. Pobierz plik.Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5.. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.. logopedycznej Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma (podać dokładne dane) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjneTerapia logopedyczna obejmowała ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy.. Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego,Poszukujemy logopedy/ neurologopedy do pracy z dziećmi w Centrum Terapii Gadasie.. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej..

Diagnoza logopedyczna.

Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane były ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiający mówienie, czytanie i pisanie.Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej, Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami .Sprawozdanie z pracy logopedy ROK SZKOLNY 2014/2015 1.Cele ogólne prowadzonych zajęć: -Kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem -Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy [wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna] 2.Sprawozdanie z pracy logopedy.. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.. Sposób dokumentowania, jego forma i terminy przygotowania dokumentów powinny być ustalone wspólnie z dyrektorem placówki, jednak warto zaproponować dyrektorowi rozwiązania w tym zakresie.Wnioski do dalszej pracy: wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytaniaInformacja logopedy (jeśli są przyznane i realizowane zajęcia) Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego ..

Wnioski do dalszej pracy.

Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia 6.Analiza badań mowy przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011pozwala stwierdzić, że terapia logopedyczna jest skuteczna.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu) Podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych (osoby odpowiedzialne)Wnioski do dalszej pracy: • nadal wzbogacać warsztat pracy o nowe pomoce, pogłębianie wiedzy z zakresu terapii logopedycznej, • kontynuacja rozpoczętej terapii, motywować dzieci do systematycznej pracy w domu, • zacieśnić współpracę z rodzicami.Cele pracy logopedycznej 1.. 5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku dwiczeo.WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1.. Kontynuowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami w zakresie realizacji planu pracy pedagoga szkolnego.Ogólny plan pracy logopedycznej 1.. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.. uzasadnienie oceny niedostatecznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt