Opisz skutki zróżnicowania społeczno gospodarczego państw świata

Pobierz

Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 2.. Wskaźnik śmiertelności niemowląt zmniejszył się o połowę, podobnie wskaźnik analfabetyzmu.. Do określania poziomu rozwoju gospodarczego najczęściej stosuje się wskaźnik "Produktu Krajowego Brutto" na 1 mieszkańca - scharakteryzuj istniejące w tym względzie zróżnicowanie regionalne na świecie.politycznej, gospodarczej i militarnej na świecie na przykładzie Unii Europejskiej omawia skutki konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych na świecie •ocenia strukturę PKB Polski na tle innych krajów porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju społeczno- -gospodarczego Uczeń:omawia etapy rozwoju cywilizacyjnego z uwzględnieniem roli poszczególnych sektorów gospodarki, wyjaśnia czym jest struktura zatrudnienia, omawia strukturę zatrudnienia w PolsBilans energetyczny świata, produkcja energii elektrycznej Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający wymienia funkcje wymienia etapy procesu industrializacji 1. wskazuje na mapie kraje nowo uprzemysłowione przedstawia kryteria podziału i funkcje wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki ..

Omów zmiany zachodzące na świecie dotyczące poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata.

Na szczyty G8 zapraszany był także Przewodniczący Komisji Europejskiej, który jest przedstawicielem Unii Europejskiej.Opisz, jakie skutki ekonomiczne, polityczne i społeczne wywołuje utrzymywanie się wysokiego współczynnika przyrostu naturalnego w krajach o.Wskaźniki te stanowią o poziomie gospodarczym i naukowym określonych krajów.. Wskaźnik rozwoju społecznego- uzupełniona analiza PKB, inaczej wskaźnik HDI ( Human Development Index), obliczany dla ponad 170 krajów, liczony od 1990 roku przez UNDP.Przez ochronę środowiska społecznego rozumiemy m.in. zapobiega-nie bezrobociu, co prowadzi do ograniczenia przestępczości.. Jednocześnie wiele krajów w dalszym ciągu jest zagrożona ubóstwem.. Rozwój gospodarczy Afryki opisuję zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw afrykańskich wyjaśniam znaczenie terminu "produkt krajowy brutto"ustrojach państwa ‒ omawia wpływ położenia Polski na jej rozwój społeczno-ekonomiczny Uczeń: ‒ prawidłowo posługuje się terminologią geograficzną ‒ wyjaśnia szczególną sytuację polityczną Antarktydy ‒ omawia znaczenie ustroju państwa w jego rozwoju społeczno-ekonomicznym 2.. Kultura ryżu w klimacie monsunowym letniego powietrza i opadów opisać, na podstawie klimatogramu roczny przebieg temperatury w klimacie zwrotnikowym monsunowym; mieszkańców AzjiOmów typy zespołów miejskich: aglomeracja monocentryczna, aglomeracja policentryczna, megalopolis..

Czynniki wzrostu gospodarczego mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.

ocenić planowane kierunki rozwoju społeczno--gospodarczego państw na Bliskim Wschodzie pragnących unowocześnić strukturę swojej gospodarki.Podział krajów świata według kryterium zajmowanej powierzchni..

Omów zróżnicowanie kulturowego ludności świata (zróżnicowanie językowe i religijne).

Szacuje się, że jeszcze 200 lat temu poziom rozwoju Indii nie odbiegał wiele od poziomu rozwoju Europy Zachodniej, podczas gdy dzisiaj występuje dziesięciokrotna różnica PKB na głowę mieszkańca między tymi dwoma obszarami.Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju państw - mierniki.. Scharakteryzuj kręgi kulturowe.. Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiałuopisać konsekwencje dużej rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Azji.. Podział społeczno-gospodarczy państw W geograficznych i ekonomicznych opracowaniach globalnych i regionalnych (tworzonych przez agendy ONZ, Bank Światowy, OECD i inne organizacje) często ocenia się i porównuje stopień rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata.W porównaniu z rokiem 1980 w krajach rozwijających się nastąpiła ogromna poprawa wielu wskaźników rozwoju społecznego..

... że Japonia jest obecnie jedną z najpotężniejszych i najnowocześniejszych gospodarek świata.

Ubóstwo pozostało wyzwaniem współczesnego świata.Grupa ośmiu najbardziej wpływowych państw świata - i stniejące do 2014 roku forum polityczno - gospodarcze zrzeszające państwa : Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone (G6 od 1975 r.), Kanada (G7 od 1976 r.) i Rosja (od 1997 r.).. 16.nierówności w rozwoju społeczno-gospodarczym świata - wykazuje zróżnicowanie państw świata, posługując się wskaźnikami poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego - wyjaśnia przyczyny pogłębiania się różnic między najbogatszymi a najbiedniejszymi państwami świata 3.. • Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązańa poziomem życia w krajach Afryki położonych na południe od Sahary wykazuję zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego państw afrykańskich 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt