Wnioski do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu

Pobierz

Ma to potwierdzenie w dokumentacji przedszkola prowadzonej przez nauczycieli.. Cały rok.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.- dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.. Doskonalenie mowy poprzez umożliwianie wszelkich form wypowiedzi i ćwiczeń narządów mowy (wykorzystanie udostępnionych przez rodziców opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej).. Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Hop do góry" wydawnictwa PWN.wnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.. Wytworów prac dzieci.. 2.Udział w zajęciach logopedycznych.. Podczas pracy zdalnej zapisywać zadania domowe w jednym miejscu (np. dziennik elektroniczny), tak by było widoczne obciążenie nauką uczniów.. Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci.1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ DĘBIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. - wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr; - większość dzieci czyta proste wyrazy; - u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć; - udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród; - zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych; - chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii; - dobra współpraca z rodzicami; - dobry kontakt dzieci z .Wnioski do pracy 1..

wniosków do dalszej pracy z dziećmi.

Oceniać systematycznie 4.. Większość grupy chętnie bierze udział w zajęciach.. Wychowawcy zwracają uwagę na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu, na spacerach, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali,wnioski do dalszej pracy: "Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. 2.Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie dzieci obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Rozwój-Wychowanie-Edukacja" wyd.. A.Dz .W dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej na kolejny semestr roku przedszkolnego 2020/2021 należy zwrócić uwagę na przestrzeganie norm i zasad w grupie, cierpliwego oczekiwania na swoją kolej oraz przestrzegania ładu i porządku w sali.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest procesem rozpisanym na cały rok przedszkolny.. Nauczyciele stosują w pracy wychowawczej różnorodne metody z przewagą metod aktywizujących, zapewniając w ten sposób wszechstronny rozwój dzieci..

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie.

Wnioski do dalszej pracy: - Realizacja programów do pracy indywidualnej - Kontynuacja programu własnego " Zanim zaczniemy pisać"REKOMENDACJA DO DALSZEJ PRACY: Na podstawie rozmów, analiz pracy oraz przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu.. Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET.. Najcz ęstsze potrzeby dzieci na podstawie diagnozy:Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy.. gestami, przedmiotami.. Wnioski do pracy w II semestrze : - dalsze kształtowanie wyżej wymienionych obszarów - w dalszym ciągu, wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupieW przedszkolu obowi ązuje procedura diagnozowania rozwoju dzieci, zgodnie z któr ą po przeprowadzonym rozpoznaniu uzupełnia si ę stosowne arkusze, okre śla wyniki i formułuje wnioski do dalszej pracy.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego "Entliczek Pentliczek.. Wnioski do dalszej pracy W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 będę nadal realizować założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. 3.Zaj.korekcyjno-kompensacyjne w zakresie poprawnej wymowy.. W pracy z uczniem objętym kształceniem specjalnym w dalszym ciągu będę koncentrować się na zapewnieniu muWnioski do dalszej pracy z 2019/2020 r. 4..

W przedszkolu w bardzo dużym stopniu przestrzega się zasad bezpieczeństwa.

Ku Dziecku" autorstwa Barbary Bilewicz -Kuźnia i Teresy Parczewskiej.Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Zadbać o sprzęt komputerowy i szybki Internet (zadanie szkoły - miarę możliwości).. W ciągu roku szkolnego udało się osiągnąć wiele sukcesów.. Do najważniejszych należy: - adaptacja dzieci do przedszkola, - coraz większa samodzielność dzieci w codziennych czynnościach-przyswojenie zaplanowanych treści edukacyjnych - postępy w rozwoju malej i dużej motoryki -przyjazna, rodzinna atmosfera w .- Program indywidualny dla Jakuba Sz. (w zakresie poprawnej wymowy, doskonalenia motoryki małej i dużej, rozwijania słuchu fonematycznego, słuchania ze zrozumieniem).. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej; 4. zaplanowano: w zakresie bazy: - stopniowa wymiana umeblowania sal na nowe, - wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:Przedszkole w Skibniewie PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan opracowany został w oparciu o: podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019, wnioski z przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19 ewaluacji,Wnioski do dalszej pracy: 1..

4.Doskonalenie wymowy podczas zajęć, zabaw i w mowie potocznej i w każdej sytuacji w przedszkolu i w domu.

uzyskuje wysokie efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej (osiąga wysoki poziom nauczania), przygotowuje uczniów do przesłuchań, konkursów, uczniowie pod jego kierunkiem .. Wnioski do dalszej pracy: Wzbogacić zasób zabaw ruchowych pomagających wprowadzić i utrwalić .Rekomendacje do dalszej pracy w przedszkolu, dotyczące: BAZY: sukcesywne doposażenie sal w inspirujące środki dydaktyczno - wychowawcze celem tworzenia nowatorskiej przestrzeni edukacyjnej oraz ogrodu przedszkolnego w nowoczesny sprzęt rekreacyjny1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃZEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ DĘ IE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem wi przyjaznej, a zarazem "domowej" atmosfery czasu spędzanego w przedszkolu.. Badania przesiewowe dzieci - logopeda.. Uzasadniać wystawiane oceny.. Wykorzystanie w pracy z dziećmi nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu- włączyłyśmy rodziców w organizację Uroczystości przedszkolnych, wyjazdu do kina w Pleszewie, organizacji balu karnawałowego dla dzieci, zakup zabawek do sali, itp.. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich .W rozmowach z dzieckiem odwołuję się do norm społecznych, formuły grzecznościowej, szacunku dla innych, szacunku dla miejsca.. Przekazywanie informacji rodzicom , opracowywanie programów do pracy indywidualnej korygująco - wspomagających dla dzieci starszych i kompenasyjno- wyrównawczych dla dzieci młodszych, opiniowanie dzieci wymagających pogłębionej diagnozy w poradni.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegoWnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola.. Najwięcej czynności - rozpisanie planu rocznego pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego (czyli ewaluacji, kontroli i wspomagania działań nauczycieli), planu doskonalenia nauczycieli itp. dokonuje się na początku roku dydaktycznego (lub nawet przed jego rozpoczęciem).1.. Obserwacji funkcjonowania w grupie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt