Ocena opisowa zachowania ucznia klasy 2

Pobierz

Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. Oceny szkolne w opinii uczniów i rodziców 2.2.. W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne.. Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.. B - Uczeń zachowuje się kulturalnie , używa form grzecznościowych , jest koleżeński , uczynny .. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocje do klasy programowo wyższej.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Jest trochę nieśmiała.Mając już podstawową wiedzę, czy zrealizowaliśmy program i wiemy, co uczeń powinien osiągnąć po każdej klasie, możemy przystąpić do pisania świadectwa.. Ocena i ocenianie uczniów 1.1.. Język angielski klasa 1 wymagania i kryteria oceniania.. Pobierz (docx, 17,0 KB) Podgląd treści.. -potrafi ocenić swoje zachowanie.. c) Ucze ń otrzymuje punkty , oceniaj ące jego zachowanie , które zapisywane s ą w dzienniku lekcyjnym w skali od 2- 6.. Wyznaczniki oceny opisowej 1.3.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.III.. Spis treści Wstęp 1.. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli, Zespołu Wychowawczego oraz innych pracowników szkoły..

Ocena opisowa w praktyce 2.1.

Często jest to język potoczny, bogaty w zachęty i rady dla ucznia.. W klasach I-III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa.. 2.Wymagania do formułowania oceny z zachowania ucznia klas I -III.. Przy formułowaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole .samoocenę ucznia.. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.. Wymagania edukacyjne klasa 1.. - dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.. Dotrzymuje warunków zawartych umów .WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań .-ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualna (pochwała lub zachęta do dalszej aktywności) -pisemna ocena w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia, -oceny cyfrowe w dzienniku lekcyjnym, -punktacja, Ocenianie semestralne-ocena opisowa- list skierowany ucznia i rodziców.. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych..

Ogólne kryteria oceniania zachowania 1.

Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymiWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 1-3.. Język angielski klasa 2 wymagania i kryteria oceniania.•zachowanie ucznia, •umiejętności i wiedza.. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w .Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel - wychowawca, uwzględniając: opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, opinię pracowników szkoły, samoocenę ucznia.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka .Rodzaje ocen: 1.. Ocena taka ma za zadanie: dać dziecku i jego rodzicom informację o tym, co już umie a nad czym musi jeszcze popracować, uwzględniać możliwości dziecka, brać pod uwagę wkład pracy dziecka, zachęcać do dalszej pracy,a) Ocena zachowania nie mo że mieć wpływu na: - oceny z zaj ęć edukacyjnych; - promocj ę do nast ępnej klasy; b) Kryteria do oceny opisowej zachowania ucznia zapisuje się w dzienniku lekcyjnym..

Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .

Załącznik 3.. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Wymagania edukacyjne klasa 2.. Uczeń bardzo dobry.odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Funkcje oceny opisowej 1.2.. Wobec innych - kulturalna, życzliwa i .Ocena z zachowania ma charakter opisowy.. - samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.. 1.2 Zachowanie wobec kolegów, współpraca w grupie ( umiejętność .. Kryteria do oceny z .Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III .. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3.. Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Sposoby oceniania: werbalny (pochwala, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.Plik ocena opisowa na koniec roku do wklejenia do dziennika (klasa 2).doc na koncie użytkownika kisasik • folder Ocena opisowa • Data dodania: 20 cze 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa posiada cechy oceny nieformalnej ze względu na "nieformalność" zastosowanego w niej języka..

Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III.

Ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zachowania.. Kryteria oceny opisowej zachowania: 1.1 Przygotowanie i praca na lekcji (przygotowanie się do lekcji, aktywność podczas zajęć, samodzielność w pracy, koncentracja, wytrwałość, kończenie podjętych zadań, punktualność).. Prawo ucznia do sukcesu - podsumowanie i wnioski Bibliografia WstępOcena opisowa klasa 2.ZAŁĄCZNIK 3 - Karty oceny opisowej ucznia klasy III.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Potrafi dokonać oceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III W klasach I -III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p - zachowanie wzorowe 5p - bardzo dobre 4p - dobre 3p - poprawne 2p - nieodpowiednie 1p - naganne ZACHOWNIE WOROWE - 6p 1.. Podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole do2.. Wewnątrzszkolny system oceniania 2.. Zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega .. Oto moje propozycje: Ada .Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo).. - jest samokrytyczny.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowaneREGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 1.. Ocenia bieżąca - podsumowanie informuje o postępach i poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia.. - wierzy we własne siły.Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Ocenianie końcoweOto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. W ocenie opisowej półrocznej wyróżniamy 3 etapy: - ocena zachowania, - ocena opisowa poszczególnych edukacji, - zalecenia do dalszej pracy.Podstawą kryteriów oceniania ucznia są wymagania edukacyjne.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Jest wzorem dla wszystkich uczniów .. - kontroluje swoje zachowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt