Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego stażysty 2020

Pobierz

5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).plan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-02-08)sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego..

Realizacja zadań nauczyciela wspomagającego.

Ogólne omówienie wymaganej dokumentacji.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Z dniem xxx.. *Podstawa prawna: 1.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2020 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieV 2020 - sprawozdanie z realizacji stażu.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. Być może jesteście w trakcie opracowywania takiego dokumentu na koniec półrocza i przyda Wam się inspiracja.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. 2.A g p X 2 Y A 2 m g Y p m SPRAWOZDANIE F Z DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Senkowska E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Senkowska STANOWISKO: nauczyciel stażysta OKRES STAŻU: 03 września 2018r.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni..

sprawozdanie z okresu stażu.

Numer 161 - Luty 2021 r. TEMAT NUMERU Ustalenie prawa do trzynastki za 2020 r. - procedura postępowaniaKolejne kroki to przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanie oceny dorobku zawodowego i rozmowa lub egzamin przeprowadzone przez odpowiednie komisje.. NawojowaA p g X 2 Y A 2 g m Y p m SPRAWOZDANIE F Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Senkowska E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Senkowska STANOWISKO: nauczyciel stażysta OKRES STAŻU: 03SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny marzec 2021r.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli - Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Ściblak Okres odbywania stażu: 1.09.2009 - 31.05.2010 Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Chojecka Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009r..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z odbyciem 9 miesięcznego.

Przygotowania do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkołyKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. - 31.05.2011r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.. Na ponad 60 stronach Poradnika omówione są następujące zagadnienia: 1.. I to są tak naprawdę wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. § 6 ust.2 pkt 2- Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej/ Rozporządzenie MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.January 6, 2020 · Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

- wspólnie z innymi nauczycielami realizowanie działań i zajęć określonych w programie, - udzielanie innym nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami ze spektrum autyzmu pomocy w doborze form i metod pracy, - pomoc wychowawcy klasy w codziennej pracy, wspieranie integracji klasy poprzez wspólne przedsięwzięcia (spotkania, wycieczki, uroczystości).. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Każdy nauczyciel po zakończeniu stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Numer 163 - Kwiecień 2021 r. TEMAT NUMERU Jak opracować kryteria doboru do zwalniania — 8 wskazówek dla dyrektora.. Sprawdź, jakie działania musisz podjąć w roku 2020, aby cała procedura zakończyła się uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.Sprawozdanie z pracy zdalnej dla nauczycieli GRUPA PRZEDSZKOLNA Myślę, że nie tylko ja właśnie zaczynam głowić się nad tym jak powinno albo jak mogłoby wyglądać sprawozdanie z pracy zdalnej dla nauczycieli.26 lipca 2019 r. wszedł w życie art. 9 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.Teczka stażysty.. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃNajnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, I wydanie Poradnika autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt