Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka polskiego w szkole podstawowej

Pobierz

WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Literka.pl Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego liceum Data dodania: 20-06-27 23:3:43 Autor: Magdalena Tchórz-Wójtowicz Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klasy I c w .. Wymiar zatrudnienia, np.18/18 Liczba godzin do wypracowania w .WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursu .. Zrealizowano 63/96 .System pracy z uczniem z zagranicy lub powracającym do Polski .. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Grupa liczy 10 osób.. Warszawa 1990.. 2.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. J. Wybickiego w Witnicy powstał w oparciu o analizę merytoryczną (jakościową) i statystyczną (ilościową) wyników sprawdzianu zewnętrznego, Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, diagnozy na zakończenie nauki w klasie 5 z języka polskiego i .Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V..

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego liceum.

Dr Harry T. Chasty CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które .Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów .W naszej szkole w projekcie bierze udział 90 uczniów z klas II-VI.. Uczniowie mogą także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2011-01-15 Inowrocław: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Górze, Gmina Inowrocław w ramach projektu Zostań Omnibusem - zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o .. Gdańsk 1984.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. "Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?". Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI..

Czajkowska I. Herda K.: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole.

4.Uczeń (imię i nazwisko): .. klasa 1-3 Szkoła Podstawowa 1.. Cele główne zajęć: • pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, • nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie, • wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia .Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100% Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biesnej w cyklu zaj ęć wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. przewidziano 15 godzin zaj ęć wyrównawczych z języka polskiego o nazwie Ja te ż potra-fi ę. prowadzonych przez Beatę Zając.. W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE DLA KLASY 2A Danuta Tomica Prowadzący: 12 Liczba uczestników ogółem - 4 8 w tym dziewcząt chłopców ___ niepełnosprawnych ___ _____Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej Teczka z kartami pracy przeznaczona do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4..

Grupy zajęciowe to: 1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.

do 30.06.2011r.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. W pierwszym semestrze zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.. za okres od 04.01.2010r.. w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II.. Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .Klasa Liczba godzin zaplanowanych Liczba godzin zrealizowanych Przyczyna nie prowadzenia zajęć 2.. Założenia pracy z uczniami o obniżonych możliwościach psychofizycznych.. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań ..

Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbywają się w klasach IV, V, VI, i VII .

w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego poziomu.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Szkoła Podstawowa Kargowa Przykładowe scenariusze zajęć wyrównawczych z dzieckiem o potrzebach edukacyjnych - dysleksja Bibliografia: 1.. SPRAWOZDANIE Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW.. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.Rojewo: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego w Szkole Podstawowej im.. Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy IV-VII szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu .SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZYCACH MAŁYCH SPRAWOZDANIE ZA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD (DO 15.11.2011.). za okres od 04.01.2010r.. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach, Gmina Rojewo w ramach projektu Zostań Omnibusem- zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym.Program Poprawy Efektywności kształcenia" w Szkole Podstawowej im.. Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.. Nauczany przedmiot - SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Średnia ocen klasy 3.. Bogdanowicz M.: Trudności w pisaniu u dzieci.. Wszystkie .Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z Art. 42 ust.2 pkt 2 KN.. Gawdzik W.: Ortografia na wesoło.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego przez okres 12 miesięcy.. do 30.06.2011r.stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych.. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.. Program zajęć wyrównawczych Wst ęp Program przeznaczony jest dla uczniów .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od .. Na zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie uczęszczało 8 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt