Test psychologiczny do służby celno skarbowej

Pobierz

2021-01-01. obowiązujący.. Na osoby które z wynikiem pozytywnym przejdą etapy postępowania kwalifikacyjnego czekają 23 etaty.. Ja miałem w sierpniu w Bydgoszczy i test nie był trudny.. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.. Nowy termin testu sprawności fizycznej, o którym mowa w ust.. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r.Pierwszym krokiem jest złożenie kwestionariusza osobowego oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i zawierających dane o poprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby.. Testy do służby celnej / Testy do służby celno-skarbowej to zaawansowana platforma informatyczna, dzięki której pozyskasz wystarczającą wiedzę i umiejętności do przejścia przez wszystkie testy związane z rekrutacją do służby celnej.zostak uznany za zdolneõ0 fizycznie do skuŽby w StuŽbie Celno-Skarbowej, przystçpuje do testów psychologicznych.. 2, ustala się w terminie określonym w § 16 pkt 1 albo 2.".. 1 pkt 6, nie upłynęło 12 miesięcy.4) test psychologiczny i kompetencyjny; 5) rozmowa kwalifikacyjna; 6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; 7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby..

Test psychologiczny/osobowości.

Publikacja: 2021.03.09 12:08 Czytaj więcej o TEST PSYCHOLOGICZNY - POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO - SKARBOWEJ NUMER 3/2020.Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim.. 1, i sposób podawania ich do wiadomości; 2) kryteria i szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz zakres tematyczny testu wiedzy; 3) zakres testu sprawności fizycznej;Do postepowania kwalifikacyjnego nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej "kandydatem", który w poprzednim postepowaniu z testu psychologicznego uzyskał wynik poniżej przeciętnej, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu nie upłynął rok.przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego (część I i II) oraz w dniu przyjęcia do służby (część III pkt 2-5).. Do 12 stycznia 2021 roku kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.. Testy przeszłam pomyślnie, a były trudne pytania , mimo że milelśmy się przygotować z ustawy o służbie celnej, pytania były o wszystkim.Natomiast na .Ważne informacje etapy postępowania: złożenie niezbędnych dokumentów, test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, test kompetencyjny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej, sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych .Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim..

Testy do służby celnej, testy do służby celno-skarbowej, testy multiselect - testynacelnika.pl.

3 w brzmieniu: "3.. Takie bloki.1) zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem"; 2) terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy badania lub testy mają charakter okresowy;Do postępowania nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej "kandydatem", który w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego nie uzyskał wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia testu psychologicznego do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów, o którym mowa w § 2 ust.. Ogólnie cztery części: Funkcjonowanie organów państwowych RP, funkcjonowanie organów UE, Ogólnie o KAS i członkostwo Polski w UE.. Na osoby które z wynikiem .stanowiskach skuŽbowych w SkuŽbie Celno-Skarbowej oraz postepowania kwalifikacyjnego do SkuŽby Celno-Skarbowej (Dz.U..

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kompetencje kandydata do pełnienia służby.

§ 2.Kolejnym etapem są testy psychologiczne, które pozwolą ocenić psychiczną zdolność do pełnienia zadań w Służbie Celnej.. Czas na odpowiedź: 25. sek.Platforma zawiera testy, które zaznajomią Cię z psychologicznym podejściem egzaminów do służby celnej oraz sprawdzi czy Twoja osobowość jest odpowiednia do pracy w wymarzonym zawodzie.. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508) zarządza się, co następuje:Potwierdzam wyrzucenie kasy w błoto te testy z testy na celnika.. Na podstawie art. 177 ust.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.· test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.test psychologiczny - postĘpowanie kwalifikacyjne do sŁuŻby w sŁuŻbie celno - skarbowej numer 3/2020.. Wypeknione i podpisane dokumenty naleŽy skkadaé w terminie do Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Trzeci Dziaå Kadr i Szkoleó, ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501§ 5.. Tekst pierwotny.. Uwaga!. Na podstawie art. 177 ust.. 8) (uchylony) 2.- rozwiązuje test psychologiczny i kompetencyjny; - zostaje z nim przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna; - następnie komisja lekarska ustala zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby; - kolejnym krokiem jest weryfikacja danych zapisanych w kwestionariuszach (w ewidencjach, rejestrach i kartotekach);test psychologiczny i kompetencyjny; rozmowa kwalifikacyjna; ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;ROZPORZĄDZENIE..

Do 16 sierpnia br. kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku co najmniej "przeciętny".. Nowoprzyjęci funkcjonariusze będą pełnić służbę w Re.Więcej informacji: Do postępowania nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej "kandydatem", który w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego nie uzyskał wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowa-dzenia tego testu nie upłynęło 12 miesięcy.. Niezbędne kompetencje do pracy w Służbie Celnej to gotowość do uczenia się, orientacja na klienta,orientacja na osiąganie celów organizacji .Zasady przeprowadzania i oceny wyników testu psychologicznego kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej.. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.logicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 641) w § 5 dodaje się ust.. Drugi krok to test z wiedzy, a następnie test sprawności fizycznej.. Przycztaj ustawę o KAS.. Nowoprzyjęci funkcjonariusze będą pełnić służbę w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i .152 informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej ust.. Część III pkt 1 (część fakultatywna) − kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej może wypełnić po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy zostanie zakwalifikowany do .Napisano Październik 29, 2008.. Do 16 sierpnia br. kandydaci mogą składać dokumenty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt