Charakterystyka sieci rzecznej na poszczególnych kontynentach

Pobierz

Wykorzystane w analizach rekordy pochodzą z serii obserwacyjnych, któ- .. Afryka.. Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe) i zwykle poprzez łac. formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata.Charakter sieci rzecznej występującej na jakimś obszarze uzależniony jest od wielu elementów środowiska przyrodniczego.. Na układ dolin rzecznych na obszarach górskich i wyżynnych wpłynęła głównie tektonika i litologia, a na nizinach zlodowacenia.Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. Pomożecie w 3 dziale ostatnich trzech tematów.. Jednocześnie wody oddziałują na inne składniki środowiska przyrodniczego.2.. Układ pierzasty - powstaje w długich wąskich dolinach.. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.. Płynął tu, zasilane ciągłymi opadami, rzeki o dużym przepływie.. Tajemnice przyrody klasa 4 podr.. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob.. 1) proces powstawania lodowcówBartnik A., T omaszewski E., 2000, Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni położonej w stre e kra- wędziowej W yżyny Lubelskiej , Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, 49-65Klimaty kuli ziemskiej - charakterystyka Kula ziemska jest podzielona na poszczególne strefy klimatyczne, czyli obszary, w obrębie których panują określone warunki klimatyczne, wydzielone na podstawie długoletnich obserwacji.morskich,opisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca wskazuje na mapie świata obszaryWspółczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie..

Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieci.

Współczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie.. Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. Niewiele jest tam wysp, półwyspów i zatok.na świecie na podstawie mapy, morskich na życie i • gospodarkę człowiekaopisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, • charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, granicy wiecznego śniegu na różnej • najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i wyjaśnia różnicę między lodowcemMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 "SOS" Warszawa, ul. Rzymowskiego 36.. Charakteryzują się one znacznym zróżnicowaniem wielkości, przebiegu i gęstości.Siec rzeczna Azji ma uklad promienisty, co jest spowodowane polozeniem gor i wyzyn w poludniowej czesci kontynentu.Azja - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.. Charakterystyczne są duże wahania stanu wód w strefie podrównikowej, ze względu na występowanie pory deszczowej i suchej.Europa: część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję..

Najgęstszą siecią rzeczną cechują się niziny Amazoniki i Orinko.

Na układ dolin rzecznych na .- wskazanie na mapie świata największych rzek poszczególnych kontynentów, porównanie rozmiarów rzek i ich kształtu z rozmiarami lądu i jego ukształtowaniem, - wyróżnienie systemów o kształcie dendrycznym i prostym na poszczególnych lądach, - przedstawienie warunków występowania dużej i małej gęstości sieci rzecznej,Sieć rzeczna w Polsce, jej układ i rozmieszczenie, sprzyja rozwojowi żeglugi śródlądowej.. Różne czynniki mogą jednak powodować krótkotrwałe bądź okresowe zmiany tego poziomu na pewnej części wszechoceanu.Sieć rzeczną tworzą wszystkie cieki występujące na określonym obszarze.. Ameryka Południowa.. Lodowce górskie i lądolody.. Na gęstość sieci rzecznej wpływ mają: wielkość opadu, rodzaj skał w podłożu, nachylenie terenu i typ roślinności.. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. W Ameryce Południowej liczy 107 wo-dowskazów zlokalizowanych na 71 rze- .. wionych stałej sieci rzecznej.. Najgęstsze sieci rzeczne występują w Afryce środkowej.•wskazuje na mapie obszary bezodpływowe oraz te, na których nie występują rzeki •charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach •omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi •opisuje cechy ustrojów rzecznych na świecie •rozpoznaje ustrój rzeczny wybranych rzek świata, Europy i PolskiEUROPA Dorzeczne zlewiska przebieg działów wodnych Cechy sieci rzecznej na poszczególnych kontynentachSystem rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu..

Typy mórz i charakterystyka wód morskich .

Ośrodek prowadzi szkołę ponadgimnazjalną - LXI Liceum Ogólnokształcące i Hostel dla uczniów spoza Warszawy - Witamy na naszej stronieZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymienisz elementy doliny rzecznej?. W zależności od środowiska geograficznego, głównie od rzeźby terenu, budowy geologicznej, a także od stadium rozwoju sieci rzecznej, rozwinęły się różne układy tej sieci.. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest "najmłodszym .Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.opisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, rzecznej na Ziemi od warunków charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca , lodowwskazuje na mapie świata obszaryOpracowanie jest krótką charakterystyką maksymalnych przepływów, odpływów .. na poszczególnych kontynentach (ryc. 1).. Rzeka główna - rzeka wchodząca do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym..

Występuje w Bieszczadach.Cechy sieci rzecznej Polski.

Osią całego systemu dróg wodnych są dwie największe rzeki: Wisła i Odra, które łączą większość okręgów przemysłowych z największymi portami położonymi nad Morzem Bałtyckim: Szczecin, Gdańsk.1.. Wszechocean, czyli obszar połączonych ze sobą wszystkich oceanów i mórz, pokrywa ok. 71% powierzchni naszej planety.Dzięki połączeniu wód ich poziom jest zasadniczo taki sam.. Jest to jednocześnie sieć symetryczna.. w środkowej części Andów,oraz na wyżynie Patagońskiej występuje szereg rzek okresowych.. Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.. Zajęcie edukacyjno-wychowawcze, podczas którego uczeń poznaje sieć rzeczną Polski, jej główne cechy i znaczenie przyrodniczo-gospodarcze:Najgęstsza sieć rzeczna występuje w Afryce na obszarze równikowym.. Konkursna na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board (edycja II).. Dominuje ustrój deszczowy Podrównikowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt