Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie rodzicielskim 2021

Pobierz

Prawidłowe jest udzielenie urlopu uzupełniającego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.Nauczyciel ma prawo wykorzystać urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni w trakcie roku szkolnego, jeśli nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w czasie ferii z następujących powodów: przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, był na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim, odbywał ćwiczenia wojskowe.Wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się - po ustaleniu czy nauczyciel nie skorzystał z 8 tygodni urlopu - jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu.. Co do zasady nie ma konkretnej daty, do kiedy urlop powinien być wykorzystany, ale prawo do niego przedawnia się po 3 latach od dnia, kiedy można było z niego skorzystać.W jakim wymiarze po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie jej przysługiwał urlop uzupełniający jeśli: od 04.04.2018-12.10.2018 nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim, od 13.10.2018-01.03.2019 nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim, od 02.03.2019-13.04.2019 była na urlopie rodzicielskim, od 14.04.2019-31.08.2019-wróciła do wykonywania pracy, 01.09.2019-01.03.2020 - przebywała na urlopie rodzicielskim.Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela jest uzależniony od jego miejsca pracy: inny jest w szkołach feryjnych, a inny w placówkach, gdzie nie są przewidziane ferie szkolne.Zgodnie z art. 66 ust..

RADA Nauczycielka ma prawo do urlopu wypoczynkowego uzupełniającego w wymiarze 61 dni.

Termin zakończenia urlopu wychowawczegoJeśli jest to spowodowane niezdolnością do pracy wywołaną chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni.Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje jej po powrocie z urlopu rodzicielskiego i kiedy trzeba go udzielić?. Urlop ten powinien być wykorzystany w trakcie roku szkolnego, tj. do 21 czerwca 2019 r.Oznacza to, że aby skorzystać z całości 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, należy wziąć przynajmniej jego część bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.Wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się po ustaleniu, czy nauczyciel nie skorzystał z 8 tygodni urlopu, jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu.. Jeżeli nauczyciel chorował w trakcie trwania ferii zimowych oraz w czerwcu i lipcu, będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 25 dni kalendarzowych (56 dni minus 31 dni urlopu wykorzystanego w sierpniu).Urlop dla nauczycieli będzie wynosił łącznie 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i od 65 do 71 tygodni w przypadku porodu mnogiego (liczba tygodni jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci).Za 2020 r. przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze 56 dni w związku z niewykorzystaniem urlopu w naturze z powodu urlopów związanych z rodzicielstwem (art. 66 ust..

Z uwagi na powyższe, nauczyciel nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego za 2021 r. w wymiarze 4 tygodni.

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie rodzicielskim - Portal KadrowyNauczycielski urlop uzupełniający - zaraz po urlopie rodzicielskim, czy później?Dyrektor musi udzielić urlop uzupełniający we wskazanym przez nauczyciela terminie, gdy ten wnioskuje o jego udzielenie Urlop uzupełniający bezpośrednio po urlopie rodzicielskim - Portal OświatowyNauczyciel może rozpocząć urlop uzupełniający zaraz po zakończeniu ferii letnich bądź po powrocie do pracy (jeżeli po zakończeniu wakacji jest dalej nieobecny w pracy), jak też w późniejszym terminie.. Urlop ten należy wykorzystać w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.. 1 ustawy Karta Nauczyciela "w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni".W roku szkolnym 2019/2020 nie skorzystała Pani z urlopu wypoczynkowego ani w okresie ferii zimowych, ani wakacji..

Wobec tego ma Pani prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego, który może Pani wykorzystać bezpośrednio po urlopie rodzicielskim - czyli do 5.05.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt